Високоговорител абонатен тип ВА 03-2
"Тонмайстор"

    I. Предназначение

    Абонатният високоговорител тип ВА 03—2 е предназначен за озвучаване на битови и служебни помещения като се захранва от радиотранслационната мрежа и отговаря на изискванията на БДС 5824. Високоговорителят е предназначен за употреба при нормални климатични условия.

Високоговорител абонатен тип ВА 03-2 "Тонмайстор" [pdf][9,2mb]

    II. Комплектовка

    Абонатният високоговорител се състои от пластмасова кутия и вградени в нея: електродинамичен елептичен високоговорител, превключвател с 6 положения, нагаждащ трансформатор, съединителен шнур със специален щепсел за включване към радиотранслационната мрежа.

    III. Технически данни

        1. Максимални външни размери: 300 X 196 X 123 mm
        2. Тегло: < 1800 g
        3. Входящо напрежение: 30 V
        4. Номинална мощност: 0,3 W
        5. Възпроизвеждащ честотен обхват: 150 Hz до 13000 Hz
        6. Неравномерност на честотната характеристика: < 14 db
        7. Средна абсолютна чувствителност < 0,7 Nm-2/Vm
        8. Регулиране на силата на 6 степени: 0,6 db; 12 db; 20 db ; 32 db; изкл. 0.

IV. Правила за експлоатация

    След поставяне на високоговорителя на избраното му място регулаторът на силата се поставя на положение изключено "О" и се включва щепселът на съединителния му шнур в контакта на радиотранслационната мрежа. След това с помощта на регулатора на силата, се подбира най-подходящата от петте степени на силата за възпроизвеждане на звуковата програма.


    При правилно свързване към радиотранслационната мрежа и изправност на абонатния високоговорител, последния трябва да възпроизвежда звуковата програма без смущения.

    Високоговорителят се изключва с помощта на регулатора на силата, като за целта последния се поставя в положение изключено: "О".

    Завод за високоговорители, Благоевград


Виж още: Нов живот за абонатен високоговорител "Тонмайстор", тип ВА - III

Божидар Цветанов, 17 март 2013  година
доп. 3 декември 2015  година