Радиоприемник "Мелодия 20 стерео"

    Радиоприемникът "Мелодия 20 стерео" е среден супер с четири честотни обхвата. Разработен е на базата на радиоприемника "Мелодия 20", като е изменена схемата и конструкцията на нискочестотния усилвател и захранващия блок.

    Вграден е двуканален нискочестотен стереофоничен усилвател, който позволява да се прослушват записи от стереограмофон или стерео-магнетофон.

    Изходната мощност на радиоприемника е 4W на всеки канал при коефициент на нелинейни изкривявания, по-малък от 10%. Останалите основни технически данни са еднакви с тези на радиоприемника "Мелодия 20". 

    Принципна схема:

    Входно-преобразувателният блок, УКВ приставката и междинночестотният усилвател на радиоприемника "Мелодия 20 стерео" са напълно еднакви с тези на радиоприемника "Мелодия 20".

Радиоприемник "Мелодия 20 стерео" [pdf][145kb]
Радиоприемник "Мелодия 20 стерео" [pdf][910kb]


Нискочестотен усилвател:

    Нискочестотният усилвател се състои от два идентични канала. Всеки от каналите се състои от пет стъпала. Първите три стъпала са усилватели на напрежение, четвъртото - драйверен усилвател, а петото - противотактен усилвател на мощност.

    Първите две стъпала са класически усилваели на напрежение. Между тях са включени двата тонрегулатора - за ниските и високите звукови честоти. Драйверният усилвател е реализиран с комплементарна двойка маломощни транзистори. Той служи и като фазоинверсен усилвател.

    Крайното стъпало е реализирано с мощни германиеви р-п-р транзистори по схема на двутактен безтрансформаторен усилвател на мощност.

    Последните три стъпала са свързани галванично едно с друго и са обхванати от дълбока отрицателна обратна връзка. Тя стабилизира постояннотоковия режим на работа на тези стъпала и намалява нелинейните изкривявания.

    Постояннотоковият режим на работа на последните три стъпала на нискочестотния усилвател се установява с тример-потенциометър със съпротивление 100 kΩ.


    Захранване:

    Изправеното от мостовия селенов токоизправител М25С1800 напрежени се стабилизира с транзисторен компенсационен стабилизатор на напрежение. За опорен елемент е използуван стабилитронът Д808.

    На изхода на стабилизатора се получава стабилизирано постоянно напрежение 16 V. С него се захранват последните две стъпала на нискочестотния усилвател.

    Високочестотната част на радиоприемника се захранва с напрежение 8 V, получено след R-C филтрите, включени в общата верига на захранването.


    Конструкция и детайли:

    Радиоприемникът "Мелодия 20 стерео" е оформен в дървена матирана или полирана кутия с изнесени акустични тела. В акустичните тела е монтиран но един широколентов високоговорител с мощност 4 импеданс 4.

    Всички елементи от високочестотната част ца радиоприемника "Мелодия 20 стерео" са взаим-ствувани от радиоприемника "Мелодия 20".

    Данните за бобините и междинночестотните трансформатори на "Мелодия 20 стерео" са ед накви с тези на "Мелодия 20".

    Радиоприемникът е разработен с български транзистори, но впоследствие някои от тях са заменени със западноевропейски - тип AF124.

Снимки: Симеон Николов

KN34PC, Силистра
16 юли 2012 година