Криви на Флетчер и Мансон
(Fletcher–Munson curves)

Кривите на Флетчер и Мансон (Fletcher - Munson) изразяват човешката слухова чувствителност при различните честоти.