Проектиране на късовълнови автоматизирани антенно-съгласуващи устройства
/kn34pc.com/статии/...


Станимир Владимиров Леков, LZ1IU
Научна специалност 02.07.04 - Радиопредаващи устройства
Дисертация за получаване на научната степен "Кандидат на техническите науки"
Научен ръководител: проф. к. т. н. Христо Генов Тихчев
СОФИЯ, 1988 година

УВОД

Съвременните условия на използуване на радиопредавателите и радиоприемниците налагат честа смяна на работните честоти и антени. Входният имитанс на голяма част от използуваните антени има силно изразена честотна зависимост. Околните предмети и метеорологичните условия оказват дестабилизиращо влияние върху антенния имитанс за всяка работна честота и работна антена /особено при мобилни и носими апаратури/.

При стационарни радиопредаватели с голяма мощност е необходимо да се отчитат и измененията на режима на крайния усилвател на мощност от ред други дестабилизиращи фактори. В резултат, на практика се налага многократна пренастройка, или донастройка на антенната верига на радиоприемниците и особено на радиопредавателите по време на тяхната експлоатация.

Ръчното извършване на тази настройка е свързано със загуба на много време, вероятност за субективни грешки на оператора и съответно снижаване на оперативността.

Въпросът за продължителността и сложността на настройката на антенната верига възниква особено остро с разработването на системите за адаптивна радиовръзка в КВ обхват. Постепенно бяха разработени широколентови ненастройваеми усилватели на мощност и честотни синтезатори с бързо цифрово управление.

Честотните преобразуватели с голяма реална избирателност и високочестотните кварцови филтри позволиха създаването на радиоприемници с широколентови входни верига /с преобразуване на честотата "нагоре"/.

Съвременните радиоапаратури имат достатъчно просто управление и високо бързодействие при смяна на работната честота.

Всичко изброено до тук поставя в явно несъответствие методите и устройствата за настройка на антенната верига. Поради това са били потърсени и продължават да се търсят пътища за намаляване продължителността и сложността на процеса.

Използуването на широколентови антени не винаги е възможно /особено при мобилни и носими апаратури/. Тогава се използуват автоматизираните антенно-съгласуващи устройства /АЛСУ/. Те са предназначени за автоматизирано извършване процеса на настройка на антенната верига в радиопредавателите и/или/ радиоприемниците.
 

Архив (288 стр.): HF_Auto_Antenna_Tuners_LZ1IU.pdf [pdf][31,96 MB]
 

LZ1IU, София
14 септември 2018 година