Телеграфен ключ с памет на PIC16F84A
/kn34pc.com/конструкции/... 

Телеграфният ключ с памет е изпълнен по схема и софтуер на DL4YHF. Липсват дефицитни елементи и софтуерът е за свободно ползване. С наличните модификации може да се използва микроконтролер PIC16F628.

В оригинал електронният ключ е в миниатюрно изпълнение. В случая се използва достатъчно голяма кутия заради мрежовия захранващ трансформатор и по-висока оперативност на работа.

Нужни са няколко свободни вечери за изработка, като за това получавате работеща схема, елементарна за направа и нечувствителна към предаващата апаратура. Налични са две независими банки памет от по 50...64 символа, достъпни с бутони.За софтуера и повече подробности по изработката, както и допълнителни функции
на страницата на DL4YHF: http://www.qsl.net/dl4yhf/pic_key.html.

Електронен телеграфен ключ с памет, изпълнен от LZ2CH
 

Електронен телеграфен ключ с памет, изпълнен от LZ2JOW

 

Електронен телеграфен ключ с памет, изпълнен от Mickey von Bastard

CW ключ DL4YHF
Ръководство за ползване: / превод: Mickey von Bastard

Скоростта се контролира с потенциометър, които е активен и по време на възпроизвеждане от паметта. Обхвата е около 20 ... 300 думи в минута.


Бутони:
Има два бутона за запис и контрол на на съобщенията.

Бутонът "Message 1" контролира запис от около 63 символа, които се съхраняват във вътрешния EEPROM. Това съобщение не се загубва при отпадане на напрежението.

Бутонът " Message 2" контролира запис от около 55 символа, които се съхраняват във вътрешната RAM на PIC контролера. Този запис ще се загуби при отпадане на захранването (в оригиналната схема обаче контролера е постоянно под напрежение, защото няма ключ за изключване на захранването, така че, и тази банка памет може да се счита за постоянна).

Ако се натиснат едновременно двата бутона, ключа преминава в "команден режим" (както е обяснено по-долу).


Възпроизвеждане на записано съобщение:

С кратко натискане на съответния бутон започва да се възпроизвежда съответното съобщение. Ако съобщението е "разделено" (виж по-долу), използвайте няколко кратки "кликвания" на бутона, за да изберете част от съобщението, което искате да възпроизведете.


Записване на съобщение:

За да запишете ново съобщение, натиснете съответния бутон за около 0,5 секунда. Ключа сигнализира с буквата "М" едновременно със светодиода и със звук в пиезоговорителя, което означава "Съобщение запис". За да спрете записването, докоснете същия бутон втори път. Манипулатора ще сигнализира "S" като "Stored".

Ако паметта се препълни, манипулатора сигнализира с "F" (като "Full") и спира записа автоматично. Този ключ измерва интервала между думите (за разлика NorCals известен манипулатор от N6KR). "Pause кода" заедно с продължителността на паузата се записва като индивидуален символ в паметта, и следователно заема една клетка от нея. Паузата се записва като множество "точки", така че ако възпроизвеждаме едно съобщение с по-висока скорост, дългите паузи ще стават по-къси.


Разделяне на съобщение:

Вместо едно "дълго" съобщение може да се запишат няколко по-кратки в един от двата обема памет.
За да разделите съобщенията в паметта, трябва да въведете специален символ, наречен "End Of Message" (EOM). Всички съобщения се записват като "дълго" съобщение, с EOM символ в края на всяко съобщение. Символът EOM се вписва в паметта с буквите E + O + M без интервал между тях или ".-----".


Възпроизвеждане на част от "разделено" съобщение:

За да извикате втората част от записаното съобщение трябва да натиснете съответния бутон два пъти (с лек интервал между кликванията). Да се извика третото съобщение, просто натиснете бутона три пъти и така нататък.
При възпроизвеждане на записаното съобщение, манипулатор ще спре, когато достигне EOM символ в паметта с едно изключение: в режим "Memory List" всички кодове, които се съхраняват в паметта се възпроизвеждат без конвертиране (т.е. ще чуете записаните знаци EOM). Повече за този режим по-долу.


Монитор:

Можете да свържете малък пиезо говорител към пин 2 на процесора (този извод се нарича "RA3" или "Audio Out"). Звука във пиезото се дублира със светодиода. Ако предавателя ви има вграден монитор, може да си спестите пиезото, но то е по-удобно за слухов контрол на специалните режими на ключа.


Команден режим:

Специалните команди за ключа се записват в "команден режим" с манипулатора. За да въведете команден режим, натиснете двата бутона едновременно. Ключът ще отговори със сигнал "C" (като "quot;quot;Command mode"). Докато този режим е активен, ключът се опитва да тълкува всички символи, които въвеждате с манипулатора, както "команда". Обикновено команда се състои от една буква. Ключът отговаря на всяка команда със сигнал "R" ("Roger"), всяка команда, която не може да бъде разпозната ще предизвика сигнал "?" (Въпросителен знак ".. - .."). Може да излезете от команден режим с едновременно натискане на двата бутона или чрез въвеждане на команда "D" ("Done").


Следващите команди важат за настоящия софтуер.

Команда "А": Изключване на памет на знака

Команда "B": Включване на памет на знака. Режим по подразбиране.

Команда "C": "beaCon"-Mode (безкрайно повторение на записаното в паметта). Само радиофарове (или ARDF-предаватели) могат да използват режим becon.

Команда "D": "Done" - излиза от "Command" режим и се връща към нормална работа на ключа.

Команда "Е": "Endless" - Възпроизвежда записаното в паметта в "почти безкраен цикъл". Това позволява да се възпроизвежда съобщението, докато операторът седи и си пие студената бира. След 255 повторения ключа прекратява "безкрайния цикъл". При преминаване към режим "Endless" не се започва автоматично възпроизвеждане на записа в паметта. Трябва да натиснете съответния бутон за дадената банка памет. За да прекратите режима, въведете повторно "E".
За да прекратите съобщение ("безкрайно" или "нормално"), просто докоснете манипулатора.
Съвет: Добавете дълга "пауза" в края на CQ повикване, преди да спрете записването. Това ще ви даде забавяне за "слушане". Ако чуете някой отговор, натиснете на манипулатора и "CQ"-цикълът ще спре.

Команда "L": "Режим списък". Използва, за да се провери съдържанието на записаните "специални функции" в буфера за съобщения. Ако възпроизвеждате записано съобщение в "Режим списък", нямат ефект специалните кодове като EOM, NNN и АNN. Връщането от "Режим списък" към нормална работа е с команда "М".

Команда "М": Macro режим". В този режим режим специалните символи като "EOM", "NNN", "ANN" се третират по специален начин. Този режим е "режим по подразбиране", и е обратен на "Режим списък" (вж. команда "L").

Команда "N": "Настройка на номер за състезание". Виж Contest (Състезание). Тази команда се използва за инициализиране на сериен номер за състезание със стойност между 000 и 999. Ключа отговаря с "NR" за да ви каже, че очаква въвеждането на трицифрено число с манипулатора. След въвеждането на последната цифра манипулатор сигнализира с "R".

Команда "Q":  "Бързи цифри" Превключва в режим "режим бърза цифра". В този режим ключа ще генерира цифрите, както следва:

Цифра: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Изход: N A U V 4 5 6 7 8 N

Забележка: "Режим бърза цифра" не се отнася за нормални, записани номера. В настоящия момент това важи само за разширяване на макроса "NNN". Винаги можете да въведете номера с помощта на "нормални" или "бързи" цифри, без значение дали този режим е активен или не. Ключа винаги "разбира" и двата формата, ако чака цифров вход.

Команда "S": "Стандартни цифри" или "бавни цифри". Превключва на "стандартен" режим. В този режим всички цифри "генерирани" от ключа са стандартния морзов код от пет елемента.

Команда "T": "Tune". Включва предавателя непрекъснато за настройка. (В действителност за максимално време от около 30 секунди). За да спрете "настройката", просто докоснете манипулатора или някой от бутоните. Ако спрете ръчно "настройката", ключа излиза от команден режим. Ако ключа спре сам "настройката" след 30 - секундния тайм аут, той остава в команден режим. След това можете да започнете нов 30 - секунден интервал с друг "T".

Contest (Състезание): С комбинацията от двете запаметени съобщения, можете да използвате ключа като истински "ключ за състезания" с автоматично генериране на номера на връзката. Всичко, от което се нуждаете, е малко "по-умно програмиране" на двете съобщения, в комбинация с два "макроса", които трябва да се запишат заедно с тях. Всичко, което трябва да правите по време на състезанието е да предавате позивната на другата станция и да възпроизвеждате правилния запис от паметта ... (Ако не ви харесват състезания, можете да използвате този функция за нещо друго или да игнорира тази глава).
Макросите се използват за генериране на номера и увеличаване на стойността на брояча:

Macro "NNN": ("Номер номер номер"), се вписва в паметта като "-.-.-."
Функция: Когато възпроизвеждате съобщение, този макрос ще бъде интерпретиран в 3-цифрен номер. Тази функция може да се вика колкото често искате, тя не влияе върху брояча на състезанието!

Macro "ANN": ("Advance Number") се вписва в паметта като ".--.-."
Друг начин да се помни този макрос е:
".--.-." = "PN" = "Plus Number" или
".--.-." = "AC" = "Add Counter"
Функция: Увеличава "текущия номер от състезанието" с единица. Макросът не генерира "предаваем" символ в паметта. Ще може да го "видите" само когато активирате режим "списък" ("L" команда).

Както можете да видите, макросите "NNN" и "ANN" трябва да бъдат съчетани в състезанието. Съобщението, което използвате, за да дадете рапорт, ще използва макросът "NNN" (може би многократно).
 
Ето един пример за много прост рапорт:

"599 / <NNN> 599 / <NNN> BK <EOM>"

При възпроизвеждане на това съобщение, ключът замества <NNN> със записания номер. Така той ще предаде например:

599/123 599/123 BK

След края на връзката се възпроизвежда различно съобщение от другата банка памет (или от друг дял на същата банка памет), който съдържа макросът "ANN".  
Добре да се използва кратко съобщение като това:

"73 GL <ANN> QRZ?

При възпроизвеждане на това съобщение манипулатор предава само:

73 GL QRZ?

защото макросът <ANN> само увеличава с единица брояча. Следващия път, когато възпроизвеждате съобщението от първия пример, ключа ще предава:

"599/124 599/124 BK".


Техническите данни за процесора и друга според мен не толкова интересуваща ни информация, съм я пропуснал при превода. Моля за снизхождение относно правописни и всякакви други грешки ;-)
 

Ваш: Mickey von Bastard…

CW ключ DL4YHF, Ръководство за ползване [pdf][214kb]

 LZ2CH, LZ2JOW, 26 октомври 2008 год.
доп.  Mickey von Bastard, 11 декември 2012 год.