Симисторен регулатор 2
/kn34pc.com/конструкции/...
LZ2CH, Силистра
25 октомври 2009 година