Arduino Si5351 телеграфен радиофар / Arduino Si5351 CW beacon
/kn34pc.com/конструкции/...

Статията е в резултат на мои отговори на въпроси от колеги и приятели и допълнителни указания към друга наша споделена конструкция: [1]. Първи опити за радиовръзка в любителски обхват 630m.

Отделям самостоятелно конструктивните насоки за построяване на CW радиофар (CW beacon) на произволна честота (напр. 4 kHz - 225 MHz), с инициализация, QTH и изходната мощност.

За формиране на телеграфните знаци, букви и думи и за управлението на Si5351 използвам Arduino Nano, но без промяна на изводи и конфигурация ще работят Arduino UNO, Arduino Pro-mini.

Характеристики, особености:
    - CW beacon за работа в честотна лента F =  4 kHz ... 225 MHz
    - предаване на цифри, букви, спец. символи
    - произволна дължина на предаваното съобщение
    - преобразува малки букви в големи букви в съобщението
    - "дълго тире" (5 сек) в края на съобщението
    - звуков сигнал за предаването 750 Hz (10-ти извод към зумер, високоговорител, слушалка)
    - светлинен сигнал за предаването (13-ти извод - вграден LED в Arduino и/или към външен индикатор)
    - възможност за ключово манипулиране за CW на друг осцилатор, драйвер или предавателен модул (13-ти извод, акт. ниво "1")


Arduino Si5351 CW Beacon

arduino_si5351_cw_beacon_kn34pc.zip [ino,cpp,h][13kb], използва библиотека Si5351, NT7S, v2.0.6

***

Настройка на скорост на манипулация, тон във високоговорителя, съобщение, честота на предаване:

ред 11:
uint16_t
duration = 60;
скорост на манипулация (продължителност: ниско: бързо, високо: бавно), в ms (милисекунди)  

в моя случай:
uint16_t duration = 60;

***

ред 12:
uint16_t hz = 750;
тон във високоговорителя, в Hz

в моя случай:
uint16_t hz = 750;


***

ред 13:
String cw_message = "message";
предавано текстово съобщение (цифри, букви, спец. символи)

в моя случай:
String cw_message = "VVV de LZ2WSG BEACON KN34PC 10mW";

      
***

ред 14:
uint32_t tx = 14100000;
честота на предаване (4 kHz ... 225 MHz), в Hz
      
в моя случай:
uint32_t tx = 14100000;

***

Настройка на параметрите на модул Si5351:

ред 9:
Si5351 si5351(0x60);
I2C адрес на Si5351 (0x60)

в моя случай (за модул Si5351 на Adafruit):
Si5351 si5351(0x60);

варианти:
Si5351,
закупени от Farnell отговарят на адрес 0x62

***

ред 19:
si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF, 25000000, 0);
инициализация на Si5351 (кондензатори към кварцовия резонатор, честота на опорния кварцов резонатор, корекционен коефициент на честотата)

в моя случай:
si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF, 25000000, 0);

варианти:
кварцов резонатор 25 MHz в корпус HC-49/S, с SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF
напр. честота на кварцовия резонатор = 25 004 945 Hz или корекционен коефициент ~ 199900

Точна корекция лесно може да се направи с помощта на лабораторен честотомер и помощна програма от [3]. NT7S, Library Si5351/v2.0.6/examples/si5351_calibration.

***


След модул Si5351 (както и след евентуално добавения краен усилвател) е необходимо да се добави LPF нископрпускащ филтър. В тестовата си версия конструкцията работи без допълнителен краен усилвател.

Спазвайте съответния регионален план за разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти и изискванията за изходна мощност за радиофаровете!


Използвани материали:
1. Първи опити за радиовръзка в любителски обхват 630m, www.kn34pc.com
2. VFO на Si5351 - схеми и реализация, LZ2WSG

3. Library for the Si5351 clock generator IC in the Arduino environment, NT7S
4. KN34PC 630m, www.kn34pc.com

LZ2WSG, Силистра
3 ноември 2018 година