100 W PA на 1296 MHz с лампа HT323 (EC562)
/kn34pc.com/конструкции/...

Необходимостта от по-голяма мощност за "тропо" връзки на 23 сантиметра наложиха разработката на лампово стъпало с относително по-голяма от наличната (10W) мощност. Благодарение на Николай Ботев (LZ1PV) се сдобих с две лампи TH323 (EC562).

По чертеж от "DUBUS" 1/1987 год. изработих през 1990 година РА тип "обемен резонатор". На снимката се вижда реализираното стъпало. За съжаление, невъзможността за посребряване на конструкцията не позволиха постигане на изчислителните параметри.

Все пак стъпалото работи до 2000 година. Тогава ми се отдаде възможност за посребряване и след доста колебания и конструктивни премеждия бе реализирано РА тип "коаксиален резонатор". Изчислителната част на "изделието" бе проведена по методиката на ОРЛОВ С. И. "Расчет и конструирование коаксиальных резонаторов", 1970 год.

Стъпалото отдава 100 W на 23 cm. Липсата на резервна лампа наложиха да намаля "анодното" от 1000 V на 600 V без забележимо снижаване на мощността.

На снимките се виждат подробности от резонатора и неговите части, (катодна и анодна секция). Лампата се възбужда с 10 W от варакторен утроител при начален ток 50 mA и в режим клас АВ1 консумира 230 mA.

Модерните напоследък транзисторни стъпала по скромните ми разбирания, все още са трудно достъпни, за любители със скромни финансови възможности. Но това е тема на друг разговор.

Настоящата публикация е скромен опит за популяризиране на този обхват.

16 февруари 2013 година
LZ3BD/2 QRA KN34PB