Любителски стенд
/kn34pc.com/конструкции/...

С предложния стенд се улеснява конструирането, оживяване и ремонт на различни електронни схеми. Особено полезен е при ремонт на импулсни захранвания. С използването му се намаля значително броя на множеството жици върху работния плот и спомага за по-безопасна работа.

сн. 1 сн. 2Състои се от:
1. Разделителен трансформатор 220/220 V. Мощността му се избира в зависимост от консумацията. Обикновено между 50 и 100 W е напълно достатъчен.
2. Електрическа лампа с нажежаема жичка 220 V, 75-100 W.
3. Автомобилна лампа с 2 светлини 12 V, например 21 + 5 W.
4. Букси, ключета и светодиоди

Схемата на свързване на елементите е следната:


фиг.1

Предназначението на разделителния трансформатор Tr е ясно - с него се осигурява безопасна работа особено при електронни схеми, които работят с високо напрежение и без галванично разделяне от електрическата мрежа. Електрическата лампа L1 се свързва последователно на електронната схема, която се изпробва или ремонтира и ограничава тока през нея , като я предпазва от по-сериозни повреди ако е в неработещо състояние. Автомобилната лампа L2 служи за товар при изпробване на схеми на захранващи устройства. С ключетата се превключват различните режими на работа. Чрез първите две B1 и B2 букси се осигурява захранващо напрежение за електронната схема, а другите две B3 и B4 за свързване към автомобилната лампа служеща като товарно съпротивление.

Светодиодите са само за индикация на режимите на работа и положението на ключетата. Могат и да не се използват, а да се направят подходящи надписи.

Тъй като се свързват към различни напрежения съответно и схемите им на свързване са различни . Светодиоди LED1, LED2, LED3 и LED4 се свързват по следната схема:


фиг. 2

Светодиоди LED5 и LED6 по схема от фиг. 3:


фиг. 3

Светодиоди LED7 и LED8 по схема от фиг. 4:


фиг. 4

Приложени към фиг. 1, схемата на стенда придобива следния вид:


фиг. 5

Да се обърне особено внимание на точните места на свързване на светодиодните схеми за да не се получи грешка и смесване на схемата при работа с или без разделителен трансформатор. В противен случай се обезсмисля използването му.

Трансформаторът се монтира в подходяща кутия, а останалите елементи: на лицевата страна на кутията.

сн. 3 сн. 4

В случая е използвана електрическа разклонителна кутия за открит монтаж с размери 160 х 120 х 80 мм. Разположението на елементите е показано на фиг. 6:


фиг. 6

Описание на предназначението на елементите:

LED1: Свети при последователно свързана лампа L1 към буксите за изходното захранващо напрежение B1 и B2.
К1: Ключ за режим на работа с лампа L1 (нагоре) или (надолу) - директно подаване на напрежението към изходните букси (шунтирана лампа L1).
LED2: Свети при директно подаване на напрежението към изходните букси (шунтирана лампа L1).
LED3: Индикация за наличие на захранващо напрежение към стенда.
К2: Ключ за режим на работа с (нагоре) или без (надолу) разделителен трансформатор. Ключа е от типа ON-OFF-ON. В средно положение захранване не се подава към изходните букси B1 и B2.
LED4: Индикация за подадено напрежение към изходните букси B1 и B2.
LED5 и LED6: Индикация за наличие на напрежение на изходните букси и състояние на лампа L1 ( при изгоряла лампа светодиодите не светят)
К3: Ключ за превключване на лампа L2 - Нагоре се включва 21W от L2 към букси B3 и B4, надолу 5W от L2.
LED7: Индикация за включени 21 W от L2 към B3 и B4
LED8: Индикация за включени 5W от L2 към B3 и B4


На сн. 5 към стенда е свързано захранващо устройство от което се вижда работоспособността му:

сн. 5

На сн. 6 се вижда употребата на стенда при ремонт на импулсно захранване:

сн. 6

Ако се работи със напрежения до 24V, трябва да се постави и подходяща лампа L2 или да се комбинират последователно свързани две лампи по 12V с еднаква мощност. Стендът може да се доработи като се допълни с още една лампа и второ ключе, свързани по следната схема:


фиг. 7

сн. 7

С ключетата K1 и K2 (тип ON-OFF-ON) могат да се реализират доста комбинации на единично, последователно или паралелно свързване на лампите. Внимание! Трябва отново да се внимава при някои от комбинациите да не се включи лампа за 12 V на по-високо напрежение.

Възможностите на стенда могат да се разширят и с прибавянето на други устройства, стига да се намери място в кутията. Наличието на разделителен трансформатор позволява да се вгради и свърже към него малък пробник за проверка на маломощни импулсни захранвания и импулсни трансформатори.

сн. 8

Пробникът всъщност е електронна платка от енергоспестяваща лампа (сн. 8), която по принцип работи директно свързана към електрическата мрежа, но в случая ще е много по-безопасно, когато се свърже след разделителния трансформатор.


фиг. 8

Схемата на енергоспестяваща лампа е показана на фиг. 9:


фиг. 9

На мястото на разпоената лампа се свързват два кабела в точки А А', чрез които се подава генерираното от платката променливо напрежение с висока честота към първичната страна на изпробвания импулсен трансформатор или трансформатора на проверяваното импулсно захранване. Ако елементите на вторичната страна са изправни, на изхода се появява напрежение.

сн. 9

 

сн. 10

На сн. 9 и 10 е показана проверката на импулсния трансформатор и елементите на вторичната страна на повредено импулсно захранване.
 

Петко Петков, Бургас
2 септември 2021 година