Лампов токоизправител
/kn34pc.com/конструкции/...

За захранване на маломощни лампови усилватели не е трудно да се направи лампов токоизправител, ако притежавате стар радиоприемник като "Орфей", "Мелодия" или подобен. Захранващите трансформатори на тези радиоприемници са с вторична намотка със среден извод, пригодени за двупътен лампов изправител и още две намотки, като напрежението на едната се използва за отопление на изправителната лампа, а втората за отоплението на другите лампи. Фабричните схеми на тези радиоприемници са с изправителна лампа EZ80, която е с изходен ток до 80 mA. Не е много, но в доста случаи е достатъчен за захранване на ламповите устройства.

Принципната схема на такъв токоизправител е показан на фиг. 1


фиг.1

За филтриране на изправеното напрежение е добре да се постави "П" образен филтър с дросел, като първия кондензатор С1 е до 50 µF, както се препоръчва в каталожните данни на лампата EZ80 (справочни данни за EZ80).


фиг.2

Дроселът Dr1 може да бъде от лампов телевизионен приемник, а за втори кондензатор С2 може да се използва такъв от изправителя на телевизионен приемник с импулсно захранване, който е с доста голям капацитет. Работното напрежение на кондензаторите трябва да бъде над 350 V.

В токоизправителя може да се използва и лампа EZ81, която по каталожни данни може да пропусне ток до 150 mA и е със същото разположение на изводите (справочни данни за EZ80).


фиг.3

Ако е необходимо към захранваната лампова схема да се подава фиксирано преднапрежение на лампите, към дотук построения изправител могат да се добавят два полупроводникови диода D3 и D4 свързани по показания начин. Така получаваме отрицателно напрежение, което се филтрира с примерно посочения "П" образенфилтър съставен от C3, R1 и C4. Напрежението се стабилизира чрез параметричния стабилизатор R1, D5, а чрез Р1 може да се регулира в широки граници.

Напрежението за отопление на лампите също може да бъде изправено, като диодите се подберат с достатъчно голям работен ток (5-10А).
 

 

Токоизправителят се помества в подходяща кутия, като на лицевия панел могат да се монтират букси за различните напрежения. Буксите са по-удобни за захранване на схеми по време на експериментиране. Отпред се монтира и потенциометъра за регулиране на отрицателното напрежение.

На задната страна на кутията може да се монтира клеморед или друг вид букса за постоянно захранване на ламповата схема.

Петко Петков, Бургас
7 ноември 2009 година