Регулируем лампов токоизправител
/kn34pc.com/конструкции/...

Предназначението на този токоизправител е да захранва SRPP усилвателя за слушалки представен в раздел "Конструкции". Интерсното на схемата е, че за изправяне на напрежението се използват не диоди, а усилвателна лампа. Такава схема се използва изключително рядко поради лошия КПД в такъв режим на усилвателните лампи, голямо вътрешно съпротивление и малък ток. За усилвателя, реализиран с лампи ЕСС88 със захранващо напрежение 200-220 V и ток 19-22 mA е напълно възможно да се направи такъв изправител.


фиг.1

За реализиране на схемата е използван трансформатор от стар радиоприемник с отделна намотка за отопление на изправителната лампа и намотки за анодното напрежение със среден извод. Изправеното напрежение се филтрира с "П"- образен филтър с дросел. Лампата използвана за изправител е двоен триод 6Н6П с аноден ток 30 mA, което е достатъчно за захранване на усилвателя. Чрез потенциометъра Р1 = 10 kΩ се регулира изходното напрежение в доста големи граници, като стойностите му измерени в т. А при включен усилвател са представени в табл.1.

табл.1

Uт.А, V 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
Ur, V 142 153 164 174 185 196 207 219 229 240
Ur-k, V -8 -7 -6 -6 -5 -4 -3 -1 -1 0

    Uт.А: напрежение измерено в точка А спрямо маса
    Ur: напрежение измерено на управляващата решетка спрямо маса
    Ur-k: напрежение между катод и управляваща решетка
 

За получаване на по-голям изходен ток схемата може да се изпълни с паралелно свързани лампи, както е показано на Фиг.2. Могат да се използват и други лампи, като се знае практическото правило, че за коя да е лампа максималния катоден ток е 20 mA на 1W мощност изразходвана за отоплението Pf = Uf . If, откъдето Ik max = 20.Pf = 20 . Uf . If mA.


фиг.2

Ако е необходимо да се регулира изходното напрежение в граници от 0 V до максималното изправено напрежение, потенциометъра се свързва с долния си край към маса, а горния се захранва от отделен изправител с два полупроводникови диода. Стойността на потенциометъра и мощността му се избира в зависимост от полученото напрежение от двата диода така, че през него да протича ток до няколко милиампера (например 100-200 kΩ).


фиг.3

За да не се получи колебание на изправеното от лампата напрежение, то напрежението захранващо потенциометъра трябва да е добре филтрирано. Много добри резултати се получават, когато между диодите и потенциометъра се свърже параметричен стабилизатор, състоящ се от съпротивлението Rz и ценер диода Dz.
По този начин схемата се превръща в регулируем стабилизиран изправител.

Ценер-диодът се избира за напрежение близко до максимално изправеното от лампата. Съпротивлението Rz се определя по познатата формула Rz = (Uт.Б – Uz)/Iz

        Uт.б: е напрежението след диодите в точка Б
        Uz: напрежението на стабилизация на ценер диода
        Iz: ток през ценер диода, като Iz зависи от типа на избрания ценер диод (обикновено Iz = 5mA).

От токоизправителя могат да се получат и фиксирани стабилизирани напрежения, ако се премахне потенциометъра, а напрежението към управляващата решетка на лампата се подаде от ценер диода, като се използват ценер диоди с различни напрежения на стабилизация в зависимост от необходимото изходно напрежение.

Петко Петков, Бургас
27 ноември 2009 година