Комбиниран измервателен уред "Електра 1"
/kn34pc.com/схеми/устройства/...

Измервателният уред "Електра 1" е производство на българската електропромишленост и е проектиран за измерване на напрежение, ток и съпротивление в постояннотокови и променливотокови вериги.

Основните технически данни са следните:

Измервателна система: магнитоелектрическа със спирални пружини и ток на пълно отклонение 200 µА

Клас на точност:
    за постоянен ток и напрежение: 1.5
    за променлив ток и напрежение: 2.5

Вътрешно съпротивление:
    АС: 5000 Ω/V
    DC: 1000 Ω/V

Честота: 45-1000 Hz

Скали:
    Постоянно напрежение: 1,5,10,25,50,100,500 V
    Постоянен ток: 1mA, 5mA, 10 mA, 50 mA, 250 mA, 1A, 5A
    Променливо напрежение: 5, 25, 50, 100, 250, 500 V
    Променлив ток: 5 mA, 25 mA, 50 mA, 250 mA, 1А, 5А
    Съпротивление: 0 - 20 kΩ ; 0 - 200 кΩ

Захранваща батерия при измерване на съпротивление: 2R10

Габаритни размери: 105 х 210 х 70 mm

Тегло: около 0.980 kg


Фиг.1. Принципна електрическа схема
на комбиниран измервателен уред "Електра 1"


Фиг.2. Разположението на елементите


Следващите таблици представят състоянието на контактите на уреда.

В последната таблица е дадена спецификация на елементите.

Измервателният уред "Електра 1" се продава на българския пазар през 60-те и 70-те години и е представен на международния пазар заедно с много други уреди от търговското обединение "Електроимпекс" включващо продукцията на 60 български завода със 70000 работници, 52 лаборатории и 14 института

Петко Петков, Бургас
24 ноември 2009 година