Радиоприемник "Марек" М 465
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Радиоприемник "Марек" I и II вариант (ECH21, ECH21, EBL21, AZ1)[pdf][36kb]
Радиоприемник "Марек" Р-III-54 (ECH21, ECH21, EBL21, AZ1)[pdf][50kb]
Радиоприемник "Марек" Р-III-55 с лапи серия U (UCH21, UCH21, UBL21, UY1)[pdf][52kb]
Радиоприемник "Марек" III и IV вариант с лампи серия E (ECH21, ECH21, EBL21, AZ1)[pdf][35kb]
Радиоприемник "Марек" 565 с лампи серия U (UCH21, UCH21, UBL21, AZ1)[pdf][32kb]

Радиоприемникът "Марек" е суперхетеродинен радиоприемник с 3 + 1 лампи. Той е производство на предприятието "Радиопром". Предназначен е за приемане на радиопрограми на къси, средни и дълги вълни. След преминаването на "Радиопром" към слаботоковия завод "Кл. Ворошилов" радиоприемникът "Марек" продължи да бъде произвеждан в различни модификации, различаващи се главно по типа на използувания комплект радиолампи и по някои нови функционални възли и детайли. Механичната конструкция и външното оформление останаха същите. Основният вариант е конструиран с радиолампи от серията E21.


Основни технически данни:

Честотни обхвати:

КВ: 5,8-18 MHz
СВ: 520-1600 kHz
ДВ: 150-420 kHz

Чувствителност при отношение сигнал/шум 20 db:

КВ: 120 μV
СВ: 80 μV
ДВ :100 μV

Избирателност по съседен канал: 28 db

Избирателност по огледален канал:

КВ: 10 db
СВ: 32 db
ДВ: 48 db

Изходна мощност при k ≤ 10 %: 2 W

Междинна честота: 468 kHz

Точки за настройка:

КВ:6,6 и 17,2 MHz
СВ: 580 и 1480 kHz
ДВ: 170 и 375 kHz


Принципна схема

Входно устройство:

Входното устройство на радиоприемника и за трите честотни обхвата е реализирано по схема с трансформаторна връзка на антената с входния кръг. Антенните бобини са с последователно включване, а бобините на входните кръгове - с паралелно.

Преобразувател на честотата:

За честотен преобразувател е използувана комбинираната лампа ECH21 (трнод-хептод). Кръговите бобини на хетеродина са включени в анодната верига на триода, а бобинките за обратна връзка - в решетъчната верига. Всички бобини са с паралелно включване. Падинговият кондензатор за средни вълни е с капацитет 225 рF, а за дълги вълни - с капацитет 300 рF.

Междннночестотен усилвател:

Междинночестотният усилвател е едностъпален с двукръгов лентов филтър. За МЧУ е използувана хептодната част па втората лампа ECH21. Първият лентов филтър е включен като товар в анодната верига на смесителната лампа. Бобините на м. ч. филтри са навити на полистиролни тела (един лентов филтър на едно тяло). Филтрите се настройват с феромагнитии ядра.

АРУ на радиоприемника "Марек" е реализирано по схема със задържане по подобие на АРУ в радиоприемника "Христо Ботев".

Нискочестотен усилвател:

Нискочестотното предусилване се осъществява от обикновен RC-усилвател. За него е използуван триодът на втората лампа ECH21. За краен усилвател на мощност е използувана лампата EBL21. Управляващата решетка на същата лампа получава отрицателно преднапрежение през утечен резистор със съпротивление 0,5 МΩ от спада на напрежение върху резистор със съпротивление 75 Ω, включен в общата минусова верига на захранването. От същата точка посредством резистори със съпротивление 15 kΩ и 10 kΩ се подава -2 V преднапрежение на управляващата решетка на триодната част на втората лампа ECH21, използувана като н. ч. предусилвател, както и задържащо напрежение на детектора на АРУ. Този начин на получаване на преднапрежение за крайната лампа е продиктуван от обстоятелството, че нейният катод трябва да бъде заземен заради диодите.

Захранване:

То е осъществено с мрежов трансформатор и двупътен токоизправител с лампа AZ1. За филтриране на изправеното напрежение се използува дроселът Др1 и електролитни кондензатори с капацитет 30 μF и 10 μF.

Петко Петков, Бургас
6 март, 2009 година