Радиотелефон РСВ-1 и Радиотелефон РСВ-2
/kn34pc.com/схеми/trx/...

Радиотелефон РСВ-1 е мобилен (возим) радиотелефон, работи е обхвата на УКВ между 44 и 59MHz. Радиотелефонът работи симплексно на един кварцово стабилизиран канал. Управлението на радиотелефона е дистанционно, извършва се с команден пулт. Предназначен е за работа с два вида антени - антена за подвижен обект (АПО) и антена стационарна комплект (АСК). Захранва се от акумулаторна батерия 12V, при наличие на електрическа мрежа 220V се използва мрежово захранване, което е оформено в отделна конструкция.

Радиотелефон РСВ-1

 

Шаси: поглед отгоре Шаси: поглед отдолу

 

Пулт за управление Мрежово захранване

"Радиотелефон РСВ-1" от колекцията на Богдан Богданов

Описание и инструкция по експлоатация на "Радиотелефон РСВ-1" ( http://morgenstern.org.ua)[zip-djvu][416kb]


Принципна схема на "Радиотелефон РСВ-1"


Монтажна схема на "Радиотелефон РСВ-1"


Монтажна схема на "Радиотелефон РСВ-1"


Монтажна схема на мрежово захранване на "Радиотелефон РСВ-1"


Монтажна схема на пулт за управление на "Радиотелефон РСВ-1"

Радиотелефон РСВ-1 [zip, tiff][710kb], ориг. [zip,tiff][1,8mb]


Радиотелефонът РСВ-2 осъществява двустранна радиовръзка, при това той може да работи като централна или подчинена станция, в подвижно или стационарно положение. Връзката между два радиотелефона е възможна, само в случай че техните канали съвпадат един с друг.

1. Изключване на радиотелефона
2. Включване на радиотелефона. Работа на дежурен прием..
3. Включване на радиотелефона. Работа при готовност на предавателя.
4. Тонално повикване
5. Бутон за превключване режима на работа: при отпуснат бутон -
    приемане, при натиснат бутон - предаване.
6. Регулатор на силата на звука при приемане.
7. Индикатор на състоянието "приемане".
8. Регулатор на шумоподавателя при крайно ляво
    положение изключва, при въртене на дясно - включва.
9. Индикатор на състояние "предаване".
10. Превключвател на изходната мощност на предавателя.
11. Антенен извод.
12. Измерителен куплунг.
13. Куплунг за шнура на командния пункт.
14. Куплунг за захранващия шнур.

 
 

"Радиотелефон РСВ-1" от колекцията на LZ1UH
 

Технически данни:

Токозахранване. При захранване на радиотелефона от акумулаторна батерия с номинално напрежение 12,6 V консумираният ток е:

при работа на "дежурен прием": 3,5 А;
при работа на "готовност": 4,5 А;
при работа на "предаване с намалена мощност": 5,5 А ;
при работа на "предаване с пълна мощност": 7 А.


Радиотелефон РСВ-2 - Приемник и предавател

Предавател:

Високочестотна изходна мощност: не по-малка от 8 W при пълна мощност и в граници от 2 ± 4 V при намалена мощност;
Модулация: фазова;
Точност на установяване на работната честота спрямо нормираната при околна температура + 20 oС ± 5 oС: не по-лоша от ± 1.10-5
Честотна стабилност (при промяна на околната температура от - 20 5 oС до + 40 oС): ± 5.10-5.
Чувствителност на микрофонния вход за нч сигнал с честота 1000 Hz и девиация в изхода на предавателя 6 kHz: под 200mV.
Максимална девиация: ± 15KHz.
Коефициент на нелинейни изкривявания на предавателя за номинална девиация 6 kHz: по-малък от 15%.

Честотната модулационна характеристика на предавателя в предела на модулиращите честоти 300 ÷ 3000Hz има повдигане (преемфазис) ± 6db / октава спрямо 1000Hz при допустимо отклонение ± 3db.


Приемник:

Точност на установяване на работната честота спрямо нормираната при околна температура + 20oС, ± 5oС: не по-лоша ± 1.10-5;
Честотна стабилност (в температурен обхват -20oС до +40oС): ± 5.10-5;
Реална чувствителност при честота на модулацията F = 100 Hz, девиация б kHz и отношение сигнал-шум 10:1 (20db): по-добра от 1µV;
Междинна честота: 2 MHz ± 1,5 kHz;


Избирателност:

по съседен канал: по-голяма от 70 dB (при разстройва ± 100 kHz, измерена по едносигналния метод);
по огледален канал: по-голяма от 60 db;
за всички паразитни канали: по-голяма от 80 dB.
Честотната характеристика на приемника има спадане (деемфазис) с 6 db на октава за честотите над 1 000 kHz при допустимо отклонение ± 3 db.
Нискочестотна изходна мощност при модулираща честота F = 1000 Hz, девиация 6 kHz и входно напрежение 2 µV:
не по-малка от 0,3 W.
Коефициент на нелинейни изкривявания при номинална мощност 0,3 W: по-малък от 15%.
Шумоподавателят, в зависимост от положението на шуморегулатора, се задейства от напрежение на входа на приемника в границите от 1 µV до 15 µV.


Приемник


Предавател


Захранващ блок


Радиотелефон РСВ-2 - Захранващ блок

Радиотелефон РСВ-2 (сп "Радио и телевизия", кн.6-7/1966 год.) [zip-pdf,gif][6,4mb], ориг. (сп "Радио и телевизия", кн.6-7/1966 год.) [zip-pdf,gif][4,3mb]

KN34PC, Силистра
3 април 2014 година, доп. 3 август 2016 година