Телевизионен приемник "Хемус"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

"Хемус" е първият български хибриден телевизионен приемник, при който една част от схемата е изпълнена с електронни лампи (високочестотният усилвател, смесителят, хетеродинът, междинночестотният усилвател за изображението и видеоусилвателят, АРУ, задаващият генератор и крайното стъпало за хоризонтално отклонение и групата за гасене на обратния ход на редовете и кадрите), а останалата част от схемата е разработена с транзистори — българско производство (междинночестотният усилвател за звука, нискочестотният усилвател, амплитудният отделител, усилвателят за синхроимпулсите за редовете и цялата група за вертикално отклонение).

"Хемус" е преходен модел между широко разпространените лампови телевизионни приемници от типа "Пирин" и произвежданите в последно време у нас хибридни телевизионни приемници от типа на "Осогово". Каналният превключвател и междинночестотният усилвател за изображението при "Хемус" са същите, каквито са използувани и при "Пирин", докато схемните решения на междинночестотния усилвател за звука, групата за инерционна хоризонтална синхронизация, групата за хоризонтално отклонение и групата за вертикално отклонение при "Хемус" са послужили за основа при разработването на тези стъпала в "Осогово".

Външният вид на "Хемус" е показан на фигурата. Отпред на кутията са изведени основните регулатори, а отстрани — оста на каналния превключвател за I и III телевизионен обхват (показана е на същата фигура). Към кутията на телевизора са монтирани кинескопът, високоговорителят,блокът на основните регулатори и каналният превключвател; останалите елементи и възли от схемата са монтирани върху подвижно шаси.Телевизионен приемник "Хемус" - общи сведения, конструкция, монтаж
[pdf][3,2mb]

Използвана литература:
1. Телевизионни приемници, инж. Маргарит Серафимов, София, "Технка", 1977 год.

KN34PC
17 март 2015 година