Телевизионен приемник "София 21"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Снимките изпрати: Димитър Димитров


Телевизионният приемник "София 21" е реализиран изцяло с полупроводникови елементи - транзистори и интегрални схеми. Има най-съвременна модулна конструкция, която създава големи удобства за експлоатацията и ремонта му. Всички основни функционални възли са групирани в четири модула, които се свързват електрически помежду си с многоконтактни съединители, разположени върху печатната платка, изпълняваща ролята на шаси.

Използването на пет монолитни интегрални схеми рязко повишава надеждността на приемника, понеже много намалява броят на отделните активни и пасивни елементи. Това води до намаляване на електрическите връзки помежду им, които са основните причини за дефекти.

От друга страна модулната конструкция създава възможност за текущо модернизиране на телевизионният приемник - при усъвършенстване на даден модел може модулите да се приложат в по-рано произведени приемници, с което се подобряват качествата и се удължава пълноценната експлоатация на старите приемници.

Телевизионният приемник "София 21" има кинескоп с диагонал 61 см. Всевълновият му избирач може да приема всички предаватели, работещи в метровите и дециметровите обхвати.

Органите за управление са само шест поради голямата степен на автоматизация на процесите и са разположени вдясно на екрана. Те са подредени отгоре надолу, както следва: регулатор за контраст 3, регулатор за яркост 4, регулатор сила на звука 5, седембутонен превключвател-регулатор за избиране на каналите 2, бутон за включване и изключване на приемника 1 и бутон за тембъра на звука 6. Първите три регулатора са изпълнени с линейни потенциометри, което дава възможност от разстояние визуално да се установи положението на даден регулатор. В крайно ляво положение потенциометрите са затворени, а при крайно дясно дават максимално ниво на сигналите.

Манипулирането с каналния избирач става по следния начин: издърпва се напред /към зрителя/ един от седемте бутона /при ненатиснато положение/ и се върти до установяване на желания обхват - наляво е 1 обхват, в средата - 3 обхват, надясно - 4/5 обхват.

Положението на превключвателя за обхватите се индикира с номерата на каналите, която се намира отляво на всеки бутон. Така за 1 обхват са 1-5, за 3 обхват 6-12, а за 4/5 обхват - 21-60. След това бутонът се натиска навътре докато остане в потънало положение и чрез въртене се следи червената стрелка на скалата на съответния бутон да се приближи да номера на желания телевизионен канал.

При появяване на изображение или звук с леко въртене наляво и надясно се установява точното положение на регулатора, при което се получава най-качествено изображение и звук. В редица условия /местоположение, чувствителност на приемника, ефективност и насоченост на антената/ една телевизионна програма може да са приема на два или три канала, като в дадено селище за един от тях се получават най-качествени изображения и звук.

Поради миниатюрните скали и грубата индикация на програмния избирач зрителят може да настрои приемника на неправилен канал. Затова трябва да се установи точното положението на бутон-регулатора, трябва да се провери с него по целия обхват къде се приема съответната програма най-качествено.

С всеки един от седемте бутона може да се приемат телевизионни предаватели от всички обхвати. След като един път даден бутон е настроен на определен канал, той го "запомня" независимо, че след това са приемани други канали /естествено с други бутони/. Така в зависимост от броя на предавателите, които могат да се приемат в дадено място, за всеки един от тях се настройва отделен бутон, като при натискането му приемникът се включва на съответен канал, без да е необходимо допълнително настройване.

Тъй като изображението не винаги е с максимална детайлност, може всеки един приеман канал да се настроят по два бутона - един за по-"меко" изображение и друг за по-"рязко". В зависимост от вида на изображението се включва съответно единия или другия бутон, за да се получи най-добро изображение.

С останалите регулатори се борави както при другите модели приемници. Бутонът за тембъра на звука при натиснато положение стеснява възпроизвежданата честотна лента в областта на високите честоти, което дава по добър ефект при говор.

На задната страна има два симетрични антенни входа за метрови и дециметрови обхвати.

Звуковият канал има номинална изходна мощност 1,8 W при честотна лента 100-10 000 Hz, възпроизвеждана от един високоговорител. Захранването на телевизионния приемник е трансформаторно с мрежово напрежение 220 V. Общата консумирана мощност е 65 W. Токоизправителят е двупътен, като всички устройства освен модула на звуковият съпровод се захранват от транзисторен стабилизатор на напрежение. Масата на приемника е 25 kg при размери на кутията 685x480x300 mm.

По схемата на "София 21" са произведени приемниците "София 22" и "Царевец" с диагонал на екрана 50 см, като програмният им избирач има само четири бутона.


Телевизионен приемник "София 21"

Принципна електрическа схема [pdf][780kb]
Принципна електрическа схема [pdf][1,9mb]
Принципна електрическа схема [zip-pdf][452kb]

KN34PC, Силистра, 13 април 2014 година
доп. Божидар Цветанов, 22 март 2015 година