Arduino библиотека за управление на 24C04 / 24C04 Arduino Library
/kn34pc.com/справочник/...

Atmel AT24C04 - Two-wire Serial EEPROM 4K (512 x 8)

Features:

- Internally Organized 512 x 8 (4K)
- Two-wire Serial Interface
- Bi-directional Data Transfer Protocol
- 100 kHz (2,7V) and 400 kHz (5V) Compatibility
- Write Protect Pin for Hardware Data Protection
- 8-byte Page (4K) Write Modes
- Partial Page Writes are Allowed
- Self-timed Write Cycle (5 ms max)
- Endurance: 1 Million Write Cycles
- Data Retention: 100 Years

I2C address = 0x50, 0x51 или 0x52, 0x53 или 0x54, 0x55 или 0x56, 0x57 в зависимост от лог. ниво на адресните изводи A2, A1

***


EEPROM 24C04 - тестова схема

***

Библиотека за управление на EEPROM 24C04 под Arduino / EEPROM 24C04 Arduino Library:
at24c04_lib_v0.2.zip

Библиотеката записва данни САМО побитово (BYTE WRITE). Режим PAGE WRITE не е реализиран.

В тестовата схема към I2C шината са свързани (Arduino TWI) вътрешните pull-up резистори на микроконтролера (20..50 kΩ). При друга конфигурация (физическа дължина на шината, скорост, брой устройства, паразитен капацитет) при необходимост да се монтират външни 1..10 kΩ pull-up резистори към Vcc.

***

Library constructor:

at24c04(uint8_t);

I2C address, в зависимост от лог. ниво на адресните изводи A2, A1

Напр. при A2(GND), A1(GND) -> I2C address = 0x50, 0x51 (EEPROM отговаря на двата адреса едновременно)

EEPROM 24C04: Arduino I2C Scanner

***

Публични функции и процедури:

void init();
инициализация на библиотеката

I2C шината може да работи на честота 100 kHz (по подразбиране) и на 400 kHz.

За работа на 400 kHz е необходимо след инициализацията да се добави стандартната Arduino функция за управление на TWI:
Wire.setClock(400000L);


uint8_t
read(uint16_t m_addr);
чете съдържанието на клетка с адрес m_addr

void write(uint16_t m_addr, uint8_t m_data);
записва клетка на адрес m_addr с данни m_data

void update(uint16_t m_addr, uint8_t m_data);
чете клетка и записва върху нея данни само при разлика (виж EEPROM endurance)

***

След запис I2C шината трябва да остане в технологично време на покой преди началото на следващата операция. В документацията това време twr (Write Cycle Time, табл. 5, стр. 5 от [1]) варира от 5..10 ms в зависимост от конкретния производител.

В библиотеката съм добавил 5 ms, като досега не съм имал проблем с реакцията на ИС. За конкретни случаи (напр. при друг производител) twr може да се увеличи.

***

Пример 1: Четене, изтриване и запис (със случайни данни) на клетки в EEPROM 24C04
at24c04_rbx.zip

Пример-1 използвам за бърз тест на работоспособността на интегралната схема и контрол на съдържанието в паметта.

Функциите са достъпни през Arduino Serial Monitor. Скорост: 57 600 бода.

***
r - четене на данни от цялото адресно пространство

***
b - изтриване (запис с 0xFF) на клетките в EEPROM (и последващо автоматично четене за визуална проверка на състоянието)

***
x - запис на всички клетки в адресното пространство с псевдо-случайни данни (и последващо автоматично четене за визуална проверка на състоянието)

Забележка: Програмният код (или части от него) е за некомерсиално използване!

Препратки и материали:
1. AT24C04, Atmel - Two-wire Serial EEPROM 4K (512 x 8) [pdf][561kb]
2. Arduino I2C Scanner [zip,ino][1kb]

LZ2WSG, Силистра
29 октомври 2018 година