Arduino библиотека за управление на 24C256 / 24C256 Arduino Library
/kn34pc.com/справочник/...

Atmel AT24C256 - Two-wire Serial EEPROM 16K (2048 x 8)

Features:

- Internally Organized 32768 x 8 (256K)
- Two-wire Serial Interface
- Bi-directional Data Transfer Protocol
- 1 MHz (5V), 400 kHz (2,7V, 2,5V) and 100 kHz (1,8V) Compatibility
- Write Protect Pin for Hardware and Software Data Protection
- 64-byte Page Write Mode (Partial Page Writes Allowed)
- Self-timed Write Cycle (5 ms max)
- Endurance: 1 Million Write Cycles
- Data Retention: 40 Years

I2C address = 0x50, 0x51, 0x52, 0x53

***


EEPROM 24C256 - тестова схема

***

Библиотека за управление на EEPROM 24C256 под Arduino / EEPROM 24C256 Arduino Library:
at24c256_lib_v0.1.zip

Библиотеката записва данни САМО побитово (BYTE WRITE). Режим PAGE WRITE не е реализиран.

В тестовата схема към I2C шината са свързани (Arduino TWI) вътрешните pull-up резистори на микроконтролера (20..50 kΩ). При друга конфигурация (физическа дължина на шината, скорост, брой устройства, паразитен капацитет) при необходимост да се монтират външни 1..10 kΩ pull-up резистори към Vcc.

***

Library constructor:

at24c256(uint8_t);

I2C address, в зависимост от лог. ниво на адресните изводи A0, A1
Напр. при A2(GND), A1(GND) -> I2C address = 0x50

EEPROM 24C256: Arduino I2C Scanner

***

Публични функции и процедури:

void init();
инициализация на библиотеката

I2C шината може да работи на честота 100 kHz (по подразбиране) и на 400 kHz.

За работа на 400 kHz е необходимо след инициализацията да се добави стандартната Arduino функция за управление на TWI:
Wire.setClock(400000L);


uint8_t
read(uint16_t m_addr);
чете съдържанието на клетка с адрес m_addr

void write(uint16_t m_addr, uint8_t m_data);
записва клетка на адрес m_addr с данни m_data

void update(uint16_t m_addr, uint8_t m_data);
чете клетка и записва върху нея данни само при разлика (виж EEPROM endurance)

***

След запис I2C шината трябва да остане в технологично време на покой преди началото на следващата операция. В документацията това време twr (Write Cycle Time, табл. 5, стр. 5 от [1]) варира от 5..10 ms в зависимост от конкретния производител.

В библиотеката съм добавил 5 ms, като досега не съм имал проблем с реакцията на ИС. За конкретни случаи (напр. при друг производител) twr може да се увеличи.

***

Пример 1: Четене, изтриване и запис (със случайни данни) на клетки в EEPROM 24C256
at24c256_rbx.zip

Пример-1 използвам за бърз тест на работоспособността на интегралната схема и контрол на съдържанието в паметта.

Функциите са достъпни през Arduino Serial Monitor. Скорост: 57 600 бода.

***
r - четене на данни от цялото адресно пространство

***
b - изтриване (запис с 0xFF) на клетките в EEPROM (и последващо автоматично четене за визуална проверка на състоянието). Процесът е много бавен! поради големия брой клетки за обработка!

***
x - запис на всички клетки в адресното пространство с псевдо-случайни данни (и последващо автоматично четене за визуална проверка на състоянието). Процесът е много бавен! поради големия брой клетки за обработка!

Забележка: Програмният код (или части от него) е за некомерсиално използване!

Препратки и материали:
1. AT24C256, Atmel - Two-wire Serial EEPROM 256K (32768 x 8) [pdf][363kb]
2. Arduino I2C Scanner [zip,ino][1kb]

LZ2WSG, Силистра
8 юли 2019 година