Arduino библиотека за управление на 24C32 / 24C32 Arduino Library
/kn34pc.com/справочник/...

Atmel AT24C32 - Two-wire Serial EEPROM 32K (4096 x 8)

Features:

- Internally Organized 4096 x 8 (32K)
- Two-wire Serial Interface
- Bi-directional Data Transfer Protocol
- 100 kHz (2,7V) and 400 kHz (5V) Compatibility
- Write Protect Pin for Hardware Data Protection
- 8-byte Page (32K) Write Modes
- Partial Page Writes are Allowed
- Self-timed Write Cycle (5 ms max)
- Endurance: 1 Million Write Cycles
- Data Retention: 100 Years

I2C address = 0x50 или 0x51 или 0x52 или 0x53 или 0x54 или 0x55 или 0x56 или 0x57 в зависимост от лог. ниво на адресните изводи A2, A1, A0

***


EEPROM 24C32 - тестова схема

***

За тестовете не разполагах с отделна ИС - EEPROM 24C32, а с китайски модул, изпълнен с RTC (serial Real-Time Clock) DS1307, EEPROM 24C32 и температурен сензор DS18B20.

China module RTC DS1307 + EEPROM 24C32 + temp. sensor DS18B20

DS1307, 24C32 и DS18B20 са свързани на една захранваща шина, а DS1307 и 24C32: на обща I2C шина. Акумулаторът/батерията BAT1 (CR2032) са необходими само за RTC DS1307.


LZ2WSG: принципна ел . схема ("свалена" от печатната платка) на модул RTC DS1307 + EEPROM 24C32 + DS18B20
(възможни са грешки и неточности!)


Arduino Nano и модул RTC DS1307 + EEPROM 24C32 + DS18B20

***

Библиотека за управление на EEPROM 24C32 под Arduino / EEPROM 24C32 Arduino Library:
at24c32_lib_v0.2.zip

Библиотеката записва данни САМО побитово (BYTE WRITE). Режим PAGE WRITE не е реализиран.

В тестовата схема с китайския модул към I2C шината са свързани вътрешните pull-up резистори на микроконтролера (Arduino TWI, 20..50 kΩ) и съответно двата резистора R2, R3 в паралел. При схема с ИС 24C32 външни pull-up резистори може да не се свързват, а да се разчита на вътрешните резистори в микроконтролера.

***

Library constructor:

at24c32(uint8_t);

I2C address, в зависимост от лог. ниво на адресните изводи A2, A1, A0

Напр. при A2(GND), A1(GND), A0(GND) -> I2C address = 0x50 (при използвания китайски модул: на I2C адрес 0x68 отговаря DS1307).

EEPROM 24C32 и RTC DS1307: Arduino I2C Scanner

***

Публични функции и процедури:

void init();
инициализация на библиотеката

I2C шината може да работи на честота 100 kHz (по подразбиране) и на 400 kHz.

За работа на 400 kHz е необходимо след инициализацията да се добави стандартната Arduino функция за управление на TWI:
Wire.setClock(400000L);


uint8_t
read(uint16_t m_addr);
чете съдържанието на клетка с адрес m_addr

void write(uint16_t m_addr, uint8_t m_data);
записва клетка на адрес m_addr с данни m_data

void update(uint16_t m_addr, uint8_t m_data);
чете клетка и записва върху нея данни само при разлика (виж EEPROM endurance)

***

След запис I2C шината трябва да остане в технологично време на покой преди началото на следващата операция. В документацията това време twr (Write Cycle Time, табл. 5, стр. 5 от [1]) варира от 5..10 ms в зависимост от конкретния производител.

В библиотеката съм добавил 5 ms, като досега не съм имал проблем с реакцията на ИС. За конкретни случаи (напр. при друг производител) twr може да се увеличи.

***

Пример 1: Четене, изтриване и запис (със случайни данни) на клетки в EEPROM 24C32
at24c32_rbx.zip

Пример-1 използвам за бърз тест на работоспособността на интегралната схема и контрол на съдържанието в паметта.

Функциите са достъпни през Arduino Serial Monitor. Скорост: 57 600 бода.

***
r - четене на данни от цялото адресно пространство

***
b - изтриване (запис с 0xFF) на клетките в EEPROM (и последващо автоматично четене за визуална проверка на състоянието). Процесът е сравнително бавен поради относително големия брой клетки за обработка.

***
x - запис на всички клетки в адресното пространство с псевдо-случайни данни (и последващо автоматично четене за визуална проверка на състоянието). Процесът е сравнително бавен поради относително големия брой клетки за обработка.

Забележка: Програмният код (или части от него) е за некомерсиално използване!

Препратки и материали:
1. AT24C32, Atmel - Two-wire Serial EEPROM 32K (4096 x 8) [pdf][210kb]
2. Arduino I2C Scanner [zip,ino][1kb]

LZ2WSG, Силистра
31 октомври 2018 година