Криви на Флетчер и Мансон (Fletcher–Munson curves)
/kn34pc.com/справочник/...

Кривите на Флетчер и Мансон (Fletcher - Munson) изразяват човешката слухова чувствителност при различните честоти.