Български монолитни кварцови филтри MCF
/kn34pc.com/справочник/кварцови филтри/...


    Монолитните кварцови филтри са съставени от двурежимни кварцови резонатори с минимален температурно-честотен коефициент. Основните им електрически данни са показани в таблицата.

    Честотните характеристики са означени на фиг. 1, габаритни размери - на фиг. 2 и фиг. 3, а начинът им на свързване - на фиг. 4.

    Българските монолитни кварцови филтри отговарят на изискванията на отраслова нормала ОН 0971349-80.
 

Тип fo,
MHz
Δf6,
kHz
Δf3,
kHz
m,
dB
n,
dB
t,
dB
λ,
kHz
Z,
Размери
BxLxH, mm
MCF 10,7-15A 10,7 ±7,5 - 0,5 1 20 25 3 10,5x11,5x4,5
MCF 10,7-15C 10,7 ±7,5 - 2 3 60 25 3 15x12x15
MCF 10,7-15D 10,7 ±7,5 - 2 4 80 25 3 18,5x12x15
MCF 10,7-15E 10,7 ±7,5 - 2 5 90 25 3 23x12,15
MCF 10,7-7,5A 10,7 - ±3,5 0,5 1 20 12,5 3,3 10,5x4,3x11,5
MCF 10,7-7,5C 10,7 - ±3,5 2 3 60 12,5 2,2 15x12x15
MCF 10,7-7,5D 10,7 - ±3,5 2 4 80 12,5 2,2 18,5x12x15
MCF 10,7-7,5DH 10,7 - ±3,5 2 4 90 12,5 3,3 -
MCF 10,7-7,5E 10,7 - ±3,5 2 5 90 12,5 2,2 23x12x15
MCF 21,4-12AM 21,4 - ±6,4 0,5 1 15 20 1,2 -
MCF 21,4-12DM 21,4 - ±6,4 2 4 80 20 1,2 -
MCF 21,4-15AM 21,4 - ±7,5 0,5 1 15 25 1,2 -
MCF 21,4-15DM 21,4 - ±7,5 2 4 80 25 1,2 -

 

Означения:
fo - номинална работна честота
Δf6 - лента на пропускане на ниво 6 dB
Δf3 -  лента на пропускане на ниво 3 dB
m - неравномерност
n - затихване на сигнали с честота fo
t - затихване (fo ± 300 kHz)
λ
- канално отклонение
Z - импеданс


Фиг. 2


Фиг. 1


Фиг. 3

Фиг. 4

Използвана литература:

1. Списание "Млад конструктор"
2. Справочник на радиолюбителя, Димитър Рачев, София, "Техника", 1984 год.
3. http://lzhomelab.blogspot.de/2015/03/crystal-filter-mcf-15e-10.html