Приставка за дециметровите обхвати ПТП216
/kn34pc.com/схеми/устройства/...

С телевизионните приемници, произвеждани преди 1975 година могат да се приемат предавания само в метровите обхвати (I/III). Тъй като почти в цялата страна втора програма на Българската телевизия се излъчва в дециметровите обхвати (IV/V), за да може да се приема със старите модели телевизионни приемници, е необходимо да се използва специална приставка. Чрез нея приетите ултрависокочестотни (UHF) се преобразуват в сигнали с по-ниска честота, отговаряща на честотата на втори телевизионен канал от метровите обхвати, и се подават в антенния вход на приемника.

Показана схематично преобразувателна приставка производство на Комбинат за радиоелектронна апаратура в гр. Велико Търново. Най-удобно е приставката да се постави върху приемника. Лентовият кабел с антенен щепсел 7 се поставя в антенното гнездо за слаб сигнал (1:1). Антената за метровите обхвати (1-14 канал) се включва в антенното гнездо, а антената за дециметровите обхвати (21-39 канал) - в гнездо 9.

Когато предавателят за дециметровите канали е близо, може да се използва включената в комплекта на приставката стайна антена - щепселът й се вкарва в гнездо 9.

Многоканална преобразувателна приставка ПТП216
а - предна страна; б - задна страна

Захранващият шнур 6 на приставката за 220 V се включва в мрежовия щепсел на телевизионния приемник или на стабилизатора му.

Настройването на желания дециметров канал става при следната последователност:

Каналният избирач на телевизионния приемник се превключва на втори канал. Натиска се бутон 3 (червен) на приставката, срещу който е отбелязано "IV-V". Чрез въртене на регулатора 5 по индикатора / на скалата се търси желания канал, като цифрите са ориентировъчни.

При поява на някакъв звук или изображение чрез плавно въртене на регулатора се цели постигането на най-качествено приемане. За целта трябва да се манипулира и с регулатора за фина настройка на приемника.

Ако е нужно да се премине на канал от метровите обхвати, трябва да се натисне бутон 4 (черен). По този начин към антенния вход на приемника се включва антената за метровите обхвати същевременно се изключва захранването на приставката, без да се прекъсва захранването на телевизионния приемник. Приемникът трябва да се изключи със собствения му мрежов ключ (или на стабилизатора му). Не е необходимо да се изважда щепселът на приставката от мрежовия контакт, обаче трябва да е натиснат бутон 4.


Внимание! Включването на телевизионните антени към приставката трябва да става при изваден щепсел от мрежовия контакт!

Контактът към приставката не трябва да се използва за захранване на други електрически консуматори (ютии, котлони и други).

Приставката има размери 176 x 120 x 65 mm и маса 0,8 kg.

Освен описаната преобразувателна приставка с плавна настройка по целия IV обхват има по-стар модел едноканални приставки, с които може да се приема само определен канал (24, 29, 34, 39). Те са с малки размери, просто устройство и се захранват с четири батерийки по 1,5 V. С тях обаче не може да се осигури винаги стабилно и качествено приемане.

***

Допълнение:

Телевизионна преобразователна приставка,
инж. Д. Димитров, инж. И. Флоров
УДК 621.397.62
сп. "Радио, телевизия, електроника", бр. 6, 1980 год., стр. 8

ПТП216 от колекцията на LZ2WSG

Описаната телевизионна преобразователна приставка с електронна настройка на честотата е съвместна разработка на Института по радиоелектроника София и Завода на телевизионни и радиоприемници В. Търново. Приставката има възможни за приемане на всички телевизионни програми, излъчвани в дециметровия обхват. С нея се разширяват възможностите на телевизионните приемници, които нямат вграден тюнер за дециметровия обхват.

Показаната приставка е оформена в пластмасова кутия, на лицевата страна на която има скала с надписи на каналите и съответстващите им честоти от дециметровия телевизионен обхват Надписите имат ориентировъчен информационен характер за настройката, която се осъществява посредством потенциометъра, изведен вдясно на скалата.

На задната страна на кутията са монтирани два антени и едни мрежов съединител и излизат един мрежов и един антенен щепсел. В двата антенни съединителя са непрекъснато включени двете антени: за първа програма - VHF обхват (метров обхват) и за втора програма - UHF обхват (дециметров обхват). При постигане на добър UHF сигнал може да се използва кръгла стайна антена.


Телевизионна преобразователна приставка ПТП216, принципна електрическа схема

Принципната схема па приставката нагледно изяснява функционалните ́и възможности. В схемата антенните съединители са означени с x3 и x4, мрежовият - с x2, а мрежовият и антенният щепсел - съответно с x4 и x5.

За включване и изключване на приставката се използва двойно зависимият бутонен превключвател B1, B2,. При работа на телевизионната приставка бутонът B1, е натиснат, а B2 е отпуснат. Това състояние на бутоння превключвател осигурява захранващо напрежение на преобразователния блок на приставката и осъществява връзката между изхода му и антенния щепсел x5.

Обратното състояние на бутонния превключвател - натиснат бутон B2 и отпуснат B1 прекъсва подаването на захранващо напрежение към преобразователния блок, разпада връзката между изхода му и антенния щепсел x5 и осъществява връзката на антенния съединител X4 с антенния щепсел X4. Работното състояние на телевизионната приставка при натиснат бутон B1 и отпуснат B2 изисква каналният превключвател на телевизионния приемник да е в положение на втори телевизионен канал.

Телевизионният сигнал на канал от дециметровия обхват, след като постъпи на симетричния вход x3 и премине през съгласуващия трансформатор, попада на входа на един високочестотен Т-образен пропускащ филтър. След този филтър, образуван от кондензаторите C1 и C2 и печатната бобина L1, високочестотният сигнал се подава на емитера на силициевия PNP транзистор T1, включен но схема обща база. Базата за ВЧ сигнали е заземена чрез кондензатора C3. През резистора посредством потенциометър R4 се осъществява ръчното регулиране на усилването на транзистора T1. Захранващото напрежение +12 V се стабилизира с ценеровия диод Д4.

Стабилизираното напрежение, след съответно развързване чрез дроселите L16, L17, L18 и кондензатора C5 се подава на делителя за ръчно регулиране на усилването, а чрез резистора - на емитера на транзистора T1.

За товар в колекторната верига на T1 е включен лентов филтър. Кръговете на този лентов филтър са обемни резонатори, съставени от скъсени линии с дължина λ/4. Двата резонансни кръга на лентовия филтър са разположени в две камери с една обща стена, на която има отвор, който осъществява връзката между двата резонансни кръга. В първата камера е разположена линията L3, частично свързана с колекторната верига на транзистора T1. Необходи мото намаляване на качествения фактор се осъществява чрез изменяемата връзка на линията L3 с накъсо свързаната линия L2. Аналогично е свързан и вторият кръг на лентовия филтър с линиите L5 и L8.

Транзисторът T2 е силициев, PNP и работи по схема със заземена високочестотна база чрез кондензатора C12. Емитерът му е свързан индуктивно чрез линията L7 с вторичния кръг на лентовия филтър (линията L6). Параметрите на линиите L3 и L6 се изменят чрез капацитетите на запушените диоди Д1 и Д2, включени в началото на линиите. Паралелно на диодите Д1 и Д2 са свързани кондензаторите C7 и С8.

Кондензаторът C21 е от гребенчат тип, отпечатва се върху печатната платка и има стойност няколко пикофарада. Напрежението за настройка се подава чрез R9 на предварително оформения високоомов делител R14, R17, който чрез тример-потенциометъра R16 се използва за по-добро спрягане на характеристиките във високочестотната част на обхвата. Постояннотоковият режим на T2 се получава чрез резисториния делител R14, R12 и R13 (термистор) в базовата верига и резистора R10 (1,8 kΩ) в емитерната му верига. Високочестотният дросел L15 намалява паразитната връзка през захранващия източник. Транзисторът T2 работи с двойна функция на самоосцилиращ смесител. В колекторната му верига, в съответна камера е разположена осцилаторна линия L9, която се настройва на честота под носещите честоти на изображението и звука на входния сигнал, т. е.

    Fнч - Fo = 59,25 MHz и Fнз - Fo = 65,75 MHz.

Настройката на осцилаторната линия L9, с цел осигуряване на нормална работа на осцилатора в целия честотен обхват, се осъществява чрез промяна на разстоянието от линията до равнината на печатната платка и стените на осцилаторната камера.

Осцилаторната линия се настройва по съответния канал от обхвата чрез диода Д3, като на катода му през резистора R14 се подава подходящо напрежение.

Законът на изменение на това напрежение по обхвата се определя от потенциометъра R15. Паралелно на диода е свързан кондензаторът C16.

Честотите на преобразувания втори канал минават през дросела L11, който спира високочестотните съставки на осцилатора. След като достигнат лентовия филтър С17, L12, С8 и L13, преминалите честоти по индуктивен път се прехвърлят към бобината L14
със заземен среден извод, от която се довеждат до антенния щепсел x5.

Кондензаторите C3,C7, C8, C12, C15, C16 са от трапецовиден тип. Премахването на индуктивността на изводите на трапецовидните кондензатори за честотите от дециметровия обхват е от решаващо значение за усилването и устойчивостта на работата на преобразователния блок на приставката.

Използването за R15 на плъзгащ потенциометър от логаритмичен тип за настройка на лентовите филтри L3, C7, L6, С8 и осцилаторния кръг L9, С16 предопределя размерите на скалата и налага създаването на скален механизъм без използването на корда. Този скален механизъм включва показалец, конструиран така, че механически се свързва с плъзгача на потенциометъра.

Едновременното преместване по дължината на скалата на показалеца и плъзгача се осъществява чрез подходящо изработен винт.

На единия край на винта се монтира копчето за настройка. Въртеливото движение на копчето посредством винта се преобразува в постъпателно на плъзгача - респективно на показалеца.

На активния край на променливия потенциометър за настройка се подава стабилизирано напрежение +33-36 V. Това напрежение се получава чрез ценеровата високостабилна и температурно компенсираната монолитна интегрална схема ИС1. Тази схема получава напрежение от източника на постоянно напрежение чрез резистора R7.

От източника за постоянно напрежение чрез резистора R6 се подава необходимото напрежение на ценеровня диод Д4. Стабилизираното +12 V напрежение от ценеровня диод захранва високочестотния усилвател Т1 и самоосцилиращия смесител T2.

Източникът на постоянно напрежение е реализиран чрез мостовия изправител Д5 и електролитния кондензатор C6. На входа на мостовия изправител се подава понижено захранващо променливо напрежение чрез трансформатора Тр1, захранван от мрежа с 220 V / 50 Hz.

Опитните образци на приставката, реализирани по описания начин, показаха следните данни:

    - честотен обхват: 440-7-800 MHz;
    - честотна лента на пропускане: 10-14 MHz;
    - коефициент на усилване: 8-18 dB;
    - коефициент на отражение от входа: под 0,7;
    - избирателност по огледална честота, по-голяма от: 22 db;
    - коефициент на шума: 6-10 db;
    - консумация: 5 VA;
    - маса: 2 kg.

Използвана литература:
1. "Наръчник на телевизионния зрител", Илия Щърбанов, София, "Техника", 1987
2. "Телевизионна преобразователна приставка", УДК 621.397.62, сп. "Радио, телевизия, електроника", бр. 6, 1980 год., стр. 8 [zip,pdf][3,1mb]

Божидар Цветанов, 26 февруари 2015 година
доп. LZ2WSG, 13 март 2015 година