Радиоприемник-сувенир "Кобзар"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

LZ2WSG, KN34PC,
21 декември 2008 година