Радиоприемник "Родина"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...
 

"Родина" е второкласен настолен суперхетеродинен радиоприемник. Късовълновият обхват е разделен на три подобхвата.


Основни технически данни:

Честотни обхвати:
    КВ1: 13,6-18 MHz
    КВ2: 9,15-12 MHz
    КВЗ: 5,84-7,7 MHz
    СВ: 520-1560 kHz
    ДВ: 150-400 kHz
   
Чувствителност при отношение сигнал/шум 20 db:
    КВ1: 80 µV
    КВ2: 60 µV
    КВЗ: 50 µV
    СВ: 60 µV
    ДВ: 60 µV

Избирателност по съседен канал при разстройка ±10 kHz: 30 db


Избирателност по огледален канал:
    КВ1: 8 dB
    КВ2: 12 dB
    КВЗ: 14 dB
    СВ: 30 dB
    ДВ: 42 dB

Изходна мощност при k ≤ 5%: 2,5W
Междинна честота: 468 kHz

Съществува възможност за регулиране на пропусканата лента по висока честота.

Принципна схема:


Радиоприемник "Родина" с лампи серия E21 (ECH21, EF22, EF22, EM4, EBL21, AZ1)[pdf][418kb]
 

Входно устройство:

Входното устройство за всички честотни обхвати е осъществено по схема с трансформаторна връзка на антената с входния кръг. Както кръговите, така и антенните бобини са с паралелно превключване. Това обстоятелство улеснява сервизното обслужване. Разливането на късовълновите обхвати както за входните устройства, така и за хетеродините е постигнато чрез включване на допълнителни кондензатори последователно в съответните кръгове. В антенната верига е включен филтър (последователен трептящ кръг) за спиране на сигналите с честота, равна на междинната.


Честотен преобразувател:
Честотният преобразувател е реализиран с комбинираната лампа ECH81 (триодът е използуван за хетеродин, а хептодът - за смесител). Хетеродинът е реализиран за всички обхвати по схема с трансформаторна обратна връзка. Тук трептящият кръг е включен в анодната верига на триода, а бобината за обратна връзка — в решетъчната верига.


Междинночестотен усилвател:

Междинночестотният усилвател е едностъпален и е реализиран с лампата EF85. С цел да се намали голямото усилване, получено поради голямата стръмност на тази лампа, и да се стабилизира работата на МЧУ, анодът на лампата е включен частично към първия кръг на м. ч. филтър. Поради същите съображения (както и за получаване на симетрично натоварване на двата филтрови кръга) диодът на звуковия детектор е включен също частично към вторичния кръг на филтъра.

Характерното тук е, че е приложено регулиране на ширината на пропусканата лента на МЧУ, респективно на избирателността по съседен канал на радиоприемника. За целта е използуван принципът на изменение на силата на връзката между филтровите кръгове. Както се виждат от схемата, това изменение се прави стъпално в първия лентов филтър на честотния преобразувател с помощта на допълнителната бобинка L23.


Нискочестотният усилвател на напрежение е осъществен по класическата схема на усилвател със съпротивително-капацитивна връзка. За целта е използувана пентодната част на лампата EBF80. Преднапрежението на управляващата решетка на лампата се получава посредством катоден резистор със съпротивление 1,2 kΩ. Единият от диодите на лампата EBF80 е използуван за звуковия детектор, като единият край на товарния резистор (0,33 MΩ) и единият край на товарния кондензатор (100 pF) са включени към катода на лампата, а не към шаси с цел да се избегне отрицателната поляризация на диода. Вторият диод на същата лампа е използуван за детектор на АРУ.

Усилвателят на мощност е реализиран с крайния пентод EL84. Преднапрежението на управляващата решетка на лампата се получава посредством катоден резистор със съпротивление 150 . Паралелно към първичната намотка на изходния трансформатор е включена RC-група за линеалнзиране на честотната характеристика.

Целият н. ч. усилвател (предусилвателят и крайното стъпало) е обхванат от отрицателна обратна връзка, във веригата на която е включен стъпален регулатор на честотната характеристика (тонрегулатор). Последният е комбиниран с регулатора на избирателността.


Захранване:

Захранването па радиоприемника е осъществено с мрежов трансформатор с изводи за стандартните напрежения (110, 127, 150 и 220 V). Токоизправителната част е реализирана с лампата EZ80, включена по схемата на двуполупериоден изправител. Поради по-високия клас па радиоприемника във филтровата група на токоизправителя е използуван дросел.


Радиоприемникът "Родина" е пускан в производството и в друг вариант, реализиран с лампи от серията Е21. Съществени различия между принципната схема на този вариант и основната принципна схема няма.Радиоприемник "Родина" Р-II-56-1 с лампи серия E80 (ECH81, EF85, EBF80, EM4, EL84, EZ80)[pdf][402kb]

 

 

 

Снимки: Божидар Цветанов.

Използвана литература:
1. "Български радиоприемници", проф. к.т.н. Спиро Пецулев, инж. Баньо Петков, инж. Иван Иванов, инж. Христо Гацов, София, "Техника", 1974 г.
 

KN34PC, Силистра
25 февруари 2013 година, доп. 11 август 2013 година