Радиоприемник "Симфония"
/kn34pc.com/схеми/
приемници/...

Радиоприемник "Симфония" е комбиниран АМ, ЧМ радиоприемник с 5 вълнови обхвата - дълги вълни, средни вълни, къси вълни I, къси вълни II и УКВ. Има 6 настроени кръга за канал АМ и 9 за канал ЧМ. Оформен е в красива дървена кутия. Превключването на обхватите става с клавишен превключвател. Има плавен и степенчат (клангрегистър) тонрегулатори и въртяща се феритна антена.

I. Указания за ползване на приемника

1. Подготовка на приемника за работа.

Първото условие което трябва да се изпълни за да се осигури добра работа на приемника е да се направи добра антена и заземление. Най-добра антена е външната антена. Тя се прави от 15-20 метра многожилен меден проводник, опънат хоризонтално над покрива и изолиран от мачтите с по два ореховидни изолатори. Антеноотводът се прави от специален многожилен меден проводник изолиран. Връзката между антеноотвода и хоризонталната част на антената се прави сигурна електрически (спояват се). Антеноотводът се свързва към букса антена на приемника чрез антенен превключвател.

Връзката между антенния превключвател и букси антена и земя на приемника стават с изолирани медни проводници завършващи накрая с единични изолирани щепсели. Антенния превключвател се свързва така, че клемите му между които е разрядника да бъдат винаги свързани между антената и земята. По време на бури и гръмотевици, антената трябва да се заземява.

Антеноотводът трябва да минава далеч от електрически мрежи, не по-близо от 40-50 см. от стените на сградата.

Външна антена без антенен превключвател, който да дава възможност същата да се заземява, е опасна и може да причини повреда на приемника. При липса на възможност за построяване на външна антена може да се използва стайна такава. За стайна антена може да се използва няколко метра изолиран проводник било опънат под тавана, било проснат зад мебелите. Приемането обаче с такава антена е далеч по-лошо от това с външна антена и е придружено със силни смущения. И в двата случая обаче приемника трябва да има заземление. За заземление на приемника може да се използва водопроводната мрежа, като същата се свързва по най-краткия път с приемника посредством меден проводник с диаметър над 1,5 мм. Тръбата и проводника в местото на свръзката се зачистват до блясък. Другия край на заземления проводник се дава на клема земя на антенния превключвател, и от там на приемника. Препоръчва се земно съединение да се направи като се зарови на дълбочина 1-1.5 м поцинкована или цинкова ламарина, или желязна поцинкована тръба. Общата повърхност на заровените в земята метални части трябва да бъде около половин квадратен метър. Свръзката на заземителния проводник със заровената в земята ламарина трябва да става със запойване. За подобряване проводимостта при сухи и песъчливи почви, при зариването на трапа в него трябва да се сложат една две кофи пепел от изгорени дърва или слама. За осигуряване на достатъчна механическа сигурност, заземителния проводник при така направеното земно съединение трябва да бъде с диаметър над 2 мм. За приемане на обхват УКВ при близост на предавателя може да се използва вградения на приемника дипол. За по-далечно приемане, а така и при неблагоприятно разположение и ориентиране на приемника спрямо предавателя, когато приемането с вътрешния дипол е лошо, трябва да се построи стайна или ако тя не задоволява външна УКВ антена. Стайната антена се построява от симетричен фидерен проводник или мрежов шнур с хлорвинилова изолация.

Външната УКВ антена се крепи на мачтата над покрива на сградата. За антеноотвод може да се използва симетричен или коаксиален проводник. Външната УКВ антена може да бъде използвана и като антена за дълги, средни и къси вълни. Така че при наличието на външна УКВ антена, антена за дълги, средни и къси вълни не е необходима. При наличието на външна УКВ антена за да може същата да се заземява през време на бури и гърмотевици, букса антена на приемника се свързва към антенния превключвател.

Не се допуска да се опъва антената над път, да пресича електропроводни съобщителни радиофикационни линии и да бъде по-близко от 10 м. от високоволтни електропроводи. Антената трябва да бъде така монтирана, че и при събаряне на антенните мачти да не е възможно омотаване на антенния проводник с проводници под напрежение и да бъде по възможност перпендикулярна на силнотокови мрежи. Не се допуска външна антена без антенен превключвател. Само след построяване на заземлението и антената се включва приемника към мрежата. Преди същия да се включи, обаче се проверява дали волтажния разпределител съответствува на мрежовото напрежение в контакта. Ако е необходимо смяна на волтажния разпределител, то това става чрез преместване на предпазителя в съответните гнезда на волтажния разпределител. При смяна на предпазитела щекера на мрежовия шнур трябва да бъде изваден от мрежовия контакт. При работа на 150 V трябва да се ползва предпазител 1 А намиращ се в пликчето като резерва. Апаратът излиза от завода с предпазител 0,7 А и волтажен разпределител на 220 V.

 

2. Вълнови обхвати и включване на приемника:

Включването и изключването на апарата в работа и превключването на вълновите обхвати става с помощта на 7 клавиша, намиращи се на лицевата страна на приемника под скалата. С натискането на който и да е от тях приемника се пуска в действие. Вълновите обхвати са означени на скалата над всеки клавиш. Изключването на апарата става чрез натискането на крайния ляв клавиш "изкл".

3. Избор на станции:

Настройка на приемника на желаният предавател на обхвати дълги средни и къси вълни става с дясното малко копче на скалата, а за обхват УКВ с голямото копче.

4. Регулиране на силата на звука и тонрегулиране:

Регулирането на силата на звука става с лявото малко копче на скалата по компенсирана схема с оглед физиологичните свойства на човешкото ухо.

Регулирането на тона е плавно разделено и степенчато-комбинирано. Плавната регулировка става чрез двете копчета от страни на клавишите.

Повдигането на ниските тонове става чрез завъртане на лявото копчена ляво, а потискането им чрез завъртането му на дясно. Повдигането на високите тонове става чрез завъртането на дясното копче на дясно, а подтискането им чрез завъртането му на ляво. С повдигането на високите тонове става и разширение на лентата на пропускане на междинно честотните филтри. Изменението на тона става и с степенчатия тонпревключвател (клангрегистър) монтиран на говорителната дъска, с натискане на който и да било от клавишите на клангрегистъра (оркестър) "джаз" или "говор" става изключване на плавните тонрегулатори и те престават да действат. Само при положение "говор - плавният тонрегулатор за високите честоти остава да действа. Лентата на пропускане на приемника може да се мени независимо от положението на клангрегистъра. При натискане на клавишите "плавно" става изключването на клангрегистъра и се включват в действие плавните тонрегулатори.

5. Феритна антена:

С завъртане на лявото голямо копче на скалата се насочва феритната антена към желаният предавател или на минимум външни шумове, ако такива има и смущават работата на външна антена. При завъртане на копчето в крайно ляво положение се включва външната антена, а при всяко друго положение, за обхвати средни и дълги вълни апарата работи на феритна антена, а външната е заземена. За обхвати къси вълни независимо от положението на копчето апарата работи само на външна антена. Над копчето за завъртане на феритната антена, зад скалата, е монтиран механически указател за положението на феритната антена.

6. Включване на грамофон:

Предвидена е възможност за възпроизвеждане на грамофонни записи. Преминаването на такъв вид работа става чрез натискане на клавиша "ГР". Грамафонния изход се включва в съответните гнезда от задната страна на приемника, означени на приемника, означени на капака с надпис "грамофон". За препоръчване е възпроизвеждането на грамофонни записи да става при положение на тонрегулаторите повдигнати ниски честоти - подтиснати високи.

Предвидена е и възможност за запис на магнетофонна лента. За целта на задната част на приемника има изведена букса "магнетофон". Възпроизвеждането на магнетофонни записи става през грамофонния вход на приемника. При работа като приемник не е необходимо да се изваждат щекерите от грамофонния вход на апарата.

II. Технически данни

1. Вълнови обхвати:

    Дълги вълни - 145 до 350 kHz
    Средни вълни - 520 до 1600 kHz
    Къси вълни - 5,8 до 10 MHz
    I Къси вълни - 11,5 до 18 MHz
    II Ултра къси вълни - 64,5 до 73 MHz

2. Захранване:

    Приемник "СИМФОНИЯ" се захранва от мрежа за променлив ток с напрежение 150 или 220 V. Предпазителят за 150V е 1 А, а за 220V - 0,7А. Скални лампи: 6,3V / 0,3А, консумация 80W.

3. Лампи:

    ECC85 - високочестотен усилвател и самоосцилиращ смесител на обхват ултра къси вълни,
    ECH81 - смесител на канал АМ и усилвател по междинна честота на канал ЧМ,
    EF89 - междинно-честотен усилвател канал АМ и ЧМ.
    EABC80 - детекция АМ, дробен детектор ЧМ и нискочестотен предусилвател,
    ECC83 - нискочестотен усилвател на напрежение и фазоинвертор,
    EL84 2 бр. - усилвателки на мощ,
    ЕZ81 - изправител.

4. Средна чувствителност:

    Дълги вълни: 50 мкв,
    Средни вълни: 25 мкв,
    Къси вълни I: 25 мкв,
    Къси вълни II: 40 мкв,
    Ултра къси кълни: 5 мкв.

5. Чувствителност на вход грамофон: 150 mV

6. Избирателност по съседен канал:

    АМ - при разстройка плюс/минус 10 kHz отслабване на сигнала средно 36 дб.
    ЧМ - при разстройка плюс/минус 250 kHz отслабване на сигнала средно 30 дб.

7. Лента на пропускане:

    АМ - променлива 4 до 6 kHz
    ЧМ - средно 130 kHz

8. Тонрегулировка:

Плавна, разделна за ниските и високи тонове и степенчата (клангрегистър) с три положения: "говор", "оркестър" и "джаз".

9. Изходяща нискочестотна мощ: 5W при клирфактор под 5% за средни звукови честоти.

10. Нивото на брума под нивото на полезния сигнал: 45 дб.

11. Акустическа система:

Акустическата система на приемника дава ефект на пространственост, Изпълнена е с един елиптичен 8W говорител с размери 200 на 300 мм и два елиптични по 1,5 W с размери 115 на 165 мм.

 

Снимките изпрати Божидар Цветанов.

ВНИМАНИЕ!

Преди да пуснете приемника в работа за първи път, внимателно се запознайте с указанията за ползването му. Желателно е инсталирането на антените, заземлението и пускането на приемника в работа да стане от радиотехник специалист.

Снемането на задния капак на приемника може да стане само след като се извади мрежовия щепсел от контакта на мрежата.

При включването или изключването на антената, заземлението или друг проводник към буксите на приемника, щепсела на мрежовия шнур трябва да бъде изваден от контакта на мрежата обезателно!

Не пипай антената преди същата да е заземена! При гърмотевинна буря заземявай винаги антената посредством антенния превключвател.


Радиоприемник "Симфония"


Кинематична схема на скалното движение на радиоприемник "Симфония"

Радиоприемник "Симфония" (ECH81, ECC85, EF89, EABC80, ECC83, EL84, EL84, EZ81)[pdf][2,0mb]
Радиоприемник "Симфония" (ECH81, ECC85, EF89, EABC80, ECC83, EL84, EL84, EZ81), техн. документация [pdf][9,1mb]
Радиоприемник "Симфония 2" (ECH81, ECC85, EF89, EABC80, EM80, ECC83, EL84, EL84)[pdf][325kb]
Радиоприемник "Симфония 10" (ECH81, ECC85, EF89, EBF89, EM84, ECC83, EL84, EL84)[pdf][313kb]
Радиоприемник "Симфония 10 - стерео" (ECH81, ECC85, EF89, EBF89, EM84, ECC83, ECC83, EL84, EL84)[pdf][146kb]
Радиоприемник "Симфония 10 - стерео" - нискочестотна част, списание "Радио и телевизия", 6/1964 [pdf][245kb]

KN34PC, Силистра
17 април 2014 година, доп. 9 август 2019 година