Телевизионен приемник за цветно изображение "София '81", "София '81 Д"
НПК ПО ДСТ СЗ "Кл. Ворошилов"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Телевизионният приемник за цветно изображение "СОФИЯ '81" ("СОФИЯ '81 Д") с диаметър на екрана 66 см. е съвременен приемник с високи технически параметри. Приема цветни телевизионни сигнали по системите "СЕКАМ" и "ПАЛ". Превключването на каналите е сензорно с възможност за запаметяване на 16 програми.

Има възможност за възпроизвеждане на сигнал от видеомагнетофон с високочестотен изход.
Приемникът е с вграден стабилизатор и ефикасна система за електронна зашита от всякакъв вид външни и вътрешни претоварвания в захранването.

Изработен е на интегрални схеми и полупроводникови елементи. Използва се съвременен тип кинескоп с ивична структура.

В резултат от използването на полупроводникови компоненти, безтрансформаторна схема за захранване и лека механична конструкция, телевизионният приемник се отличава с малко тегло, намалена консумирана мощност и висока надеждност.

Телевизионният приемник "София '81 Д" има възможност за дистанционно безжично управление (с инфрачервени лъчи) на яркостта, цветовата наситеност, звука и избирането на програма.

Снимките са на телевизионен приемник "София '81" от колекцията на LZ2XYZ.

ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧВАЙ, ПРЕДИ ДА ПРОЧЕТЕШ!

- Не снемай задния капак! Телевизионният приемник работи с високо напрежение 25 kV.

- Шасито на приемника е под напрежение!

- Включван антената към приемника само при изваден щепсел от мрежовия контакт!

- Транспортирането на приемника да се извършва само в оригинална опаковка!

- След покупката или ремонта, преди включването в електрическата мрежа, приемникът да престои в помещението около 2 часа за аклиматизация!

- Телевизионният приемник да не се поставя в близост до печки, радиатори и други отоплителни източници, във влажно помещение и в близост до силни магнитни полета (тонколони, мощни високоговорители, стабилизатори и др.).

- Между приемника и околните предмети да се остави свободно място за вентилация. Не поставяйте върху приемника никакви покривки или други предмети, които могат да затворят вентилационните отвори, разположени на задния капак!

- Препоръчва се приемникът да не работи при максимална яркост и контраст!

- Да не се допуска попадането на пряка слънчева светлина върху екрана!


Обслужване:

Избор на място за телевизионния приемник в помещението

За осигуряване на удобно наблюдение на изображението, препоръчва се екранът на телевизионния приемник да бъде на височината на очите, а помещението, в което работи приемникът - слабо осветено.


Избор на антена:

Качеството на цветното изображение зависи изключително много от вида и насочеността на антената.

Препоръчва се приемникът да работи с външна индивидуална или специална колективна антена за съответния канал, добре ориентирана спрямо предавателя.

Свързването на антената с приемника се извършва с коаксиален кабел 75 Ома, съгласуван с антената или със симетричен кабел. При използване на симетричен кабел, на антенния вход на телевизионния приемник се включва съгласуващо устройство.

Желателно е монтирането на антената да се извърши от специалист.
 

Включване на телевизионния приемник:

Извършва се в следната последователност:

- Поставя се щепсела на антената в антенното гнездо на приемника (75 Ома, несиметричен).

- Включва се мрежовия шнур към захранващата мрежа.

- Поставят се регулаторите за яркост - поз. 5, контраст - поз. 6, наситеност на цвета - поз. 7 и сила на звука - поз. 8 в средно положение (фиг. 1).

- Избира се системата за цветна телевизия чрез бутона "ПАЛ/СЕКАМ" - поз. 2. Натиснато положение на бутона съответства на система СЕКАМ, която е възприета за нашата страна.

- Включването и изключването на телевизионния приемник се извършва с бутона - поз. 1. Натиснато положение съответства на "включено", а свободно положение - на "изключено". С включването приемникът заработва след 5-6 секунди на програмата, запаметена от бутон № 1 - поз. 4, при което индикаторната лампа на бутона светва. Препоръчва се на този бутон да се оставя запаметена най-често гледаната програма.
ВНИМАНИЕ!

    - При токови удари и смущения в захранващата мрежа телевизионният приемник се изключва автоматически за предпазване на повреди. За да се включи отново е необходимо да се освободи и повторно натисне бутон - поз. 1.

Фиг.1

Избор на програма:

На лицевото командно табло има 16 номерирани бутона - поз. 4. От дясната страна на кутията се намира програматора за предварително избиране на програма - поз. 11. Отварянето на програматора до хоризонтално положение се извършва чрез натискане с ръка в долния край, означен със стрелка.

На фиг. 2 е показана скалата на програматора с 16 ключа "А" и 16 регулатори "В" в две редици, съответстващи на 16-те бутона на поз. 4 от фиг. 1.

С ключовете "А" се превключват телевизионните обхвати. Когато шлицът на ключа "А" сочи цифрата 2 от скалата на фиг. 2, това положение съответства на 1 телевизионен обхват (2-ри до 4-ти канал). Положение 5 съответства на III телевизионен обхват (5-ти до 12-ти канал).Фиг.2

Положение 21 съответства на IV и V телевизионен обхват (21-ви до 69-ти канал). С въртене на съответния регулатор "В" се избира плавно желания канал, който се запаметява. Тъй като с включването приемникът заработва на бутон № 1 от поз. 4 на фиг. 1, чрез съответния ключ А, и регулатор В, на програматора се избира желания канал по указания начин. С тази настройка трябва да се получи върху екрана цветно изображение.

Чрез натискане на който и да е бутон (от 1 до 16) на поз. 4 (при което индикаторната му лампа светва) и извършване на описаните по-горе операции чрез съответния ключ и регулатор на програматора, може да се запамети програма, излъчвана на 1 ви до 69-ти канал, т. е. възможно е запаметяването на 16 програми.
 

Регулиране на изображението и звука:

Желаните яркост, контраст, наситеност на цвета и сила на звука се постигат чрез съответните регулатори - поз. 5, 6, 7 и 8 на фиг. 1 с помощта на цветна изпитателна телевизионна таблица.  Наситеността на цвета се преценява най-добре чрез наблюдаване тена на лицата на хората.

При крайно ляво положение на регулатора за наситеност на цвета изображението става черно-бяло. При крайно дясно положение на регулатора изображението се влошава.


Възпроизвеждане от видеомагнетофон:

Сигналът от видеомагнетофон с високочестотен изход се включва чрез кабел в антенния вход на телевизионния приемник. Бутонът за възпроизвеждане от видеомагнетофон - поз. 3 на фиг. 1 се поставя в натиснато положение.


Дистанционно управление:

Ако телевизионният приемник за цветно изображение е тип "София 81 Д", той има възможност да се управлява от разстояние до 7 м. чрез блока за дистанционно управление - фиг. 3. Поставя се ключът за далечен контрол - поз. 10 на фиг. 1 в положение "ON" (включено).

Включва се блокът за дистанционно управление с един от бутоните 1 до 16 - поз. 12 от фиг. 3 на желаната програма, предварително запаметена от програматора, и се насочва към телевизионния приемник в посока на поз. 9 от фиг. I, където е монтиран приемника на дистанционното управление.Фиг.3

Намаляването на яркостта, цветовата наситеност и силата на звука се извършва чрез натискане на съответните бутони поз. 13, 14-15 означени с "-", а увеличаването - чрез бутоните означени с "+". Всеки бутон се натиска дотогава, докато се получи желания резултат.

Оптимална комплексна настройка на телевизионния приемник може да се постигне чрез натискане на зеления бутон - поз. 18.

С блока за дистанционно управление има възможност за изключване и включване на звука чрез последователни натискания на бутон - поз. 16.
Кратковременно изключване приемането на телевизионната програма става с натискане на бутон - поз. 17.
Възстановяване на приемането на програмата се извършва чрез повторно натискане на съответния бутон от 1 до 16 - поз. 12 на блока за дистанционно управление.

Когато не се ползва дистанционно управление на телевизионния приемник, ключът поз. 10 на фиг. 1 се поставя в положение "OFF" (изключено).


ВНИМАНИЕ!

- С дистанционното управление не се извършва изключване на приемника от електрическата мрежа. Изключването на телевизионния приемник от мрежата се извършва с бутон - поз. 1 на фиг. 1 и ключът - поз. 10 се превключва от положение "ON" на положение "OFF" (изключено).
 


Телевизионен приемник "София '81" - 1


Телевизионен приемник "София '81" - 2


Телевизионен приемник "София '81" - 3


Телевизионен приемник "София '81" - 4


Телевизионен приемник "София '81" - 5

Телевизионен приемник "София 81" - електрическа схема [pdf][4,6mb]
Телевизионен приемник "София 81" - инструкция за експлоатация [pdf][1,5mb]
 

KN34PC, Силистра
7 април 2014 година