Телевизионен приемник "Дунав"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Телевизионен приемник "Пирин" - общи сведения, конструкция, монтаж [pdf][3,5mb]

Моделът "Дунав" е преходен модел между "Кристал" и "Пирин". Той се отличава по външния си вид и по разположението на регулаторите. Командния блок много напомня на командния блок на телевизорите от типа "Пирин" с тази разлика, че има два потенциометъра в повече. Различията между схемата на "Дунав" и тази на "Кристал" са главно в измененията, наложени от премахването на стъпалните регулатори на честотната лента на видеоусилвателя и за тона.

Използвана литература:
1. Наръчник на телевизионния зрител, Илия Щърбанов, София, "Техника", 1987 год.
2. Телевизионен приемник "Кристал"


Божидар Цветанов,
15 март 2015 година